راهنمای قدم به قدم - Silent Hill 3 - انجمن خانه بازی ها رفتن به مطلب
اطلاعیه
جهت استفاده کامل و دانلود از انجمن ثبت نام کنید. ! به انجمن خانه بازی ها خوش آمدید

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME REMAKE

راهنمای قدم به قدم


پست های پیشنهاد شده

شروع بازی در پارک Amusment می باشد. دو راه وجود دارد، به دست اهريمنان شکست خورده و از خواب بيدار شويد يا

اينکه راه را ادامه دهيد. به هر حال از خواب بيدار می شويد و مردی به نام Douglas Cartland را ملاقات خواهيد کرد. دايره

قرمز رنگ روی آينه علامت ذخيره بازی است. جلوتر از پنجره بيرون رفته و راه را به بالای صحنه ادامه دهيد. وارد درب شده،

جلوتر سمت راست راه را تا انتها ادامه داده وارد درب شويد. در اين ناحيه وارد درب دو دهنه شده تا اولين اهريمن را بطور

اتوماتيک نابود کنيد. دو خشاب اسلحه را برداشته و وارد درب سبز پشت ميز شويد. به جلو رفته و از روی تابلو نقشه را برداريد

و وارد درب خروجی ( Exit) شويد. از پله ها بالا رفته و وارد درب شويد. راه را مستقيم ادامه داده و درب ها را به ترتيب رفته تا

به اتاقی با نشان ذخيره بازی برسيد. دو دارو و خشاب را برداشته به انتهای اتاق رفته و خواهيد ديد که کليدی لای چوب ها گير

کرده است و احتياج به وسيله ای برای درآوردن آن داريد. بيرون رفته و در بالای صحنه دربی با نشان NӨ به رنگ سفيد می

بينيد. به جلو رفته و وارد مغازه Helen Bakery شده و شی روی ميز را برداريد. اين وسيله را به جايی که کليد گير کرده بود

برده و کليد را درآوريد. دوباره به مغازه برگشته و اطراف را بررسی کنيد. درب دو دهنه شيشه ای را باز کرده و دو خشاب را

برداشته و در سمت چپ دو کتاب روی ميز را برداريد. کتابخانه را بررسی کرده تا دو فضای خالی کتاب ببينيد. وارد صفحه

موجودی شده و روی گزينه Examine گوشه های کتاب را نگاه کنيد. آنها را به کتاب مربوطه بچسبانيد تا رمز را ببينيد. به

بالای صحنه حرکت کرده و رمز را وارد کنيد تا فردی بنام Claudia را ببينيد.

پس از اتمام صحنه به جلو سمت راست رفته و داخل آسانسور شويد. در اين هنگام راديويی قرمز رنگ به پايين می افتد، آنرا برداريد. درب باز شده به جلو رفته تا با چيز عجيبی

به پايين برويد. به بالای صحنه حرکت کرده و سمت چپ وارد درب شويد تا سه دارو و يک آمپول روی ميز و ذخيره بازی را روی

تشک ببينيد. خارج شده و راه را به بالای صحنه ادامه داده تا وارد درب دو دهنه شويد. دو اهريمن را نابود کرده و راه را ادامه

داده تا درب سفيد رنگی که باز است را ببينيد. دو خشاب و جعبه کمک های اوليه را برداريد. خارج شده ) در اين اتاق سوييچ روی

ديوار را غير فعال کرده و چراغ قوه را نيز از روی جعبه ها برداريد(. به بالای صحنه حرکت کرده و درب کرکره ای خراب را

بررسی کرده تا وارد مکانی با يک اهريمن و گرگ برسيد. آنها را دست بسر کرده و وارد مغازه ای که درب کرکره ای آن باز است

شويد. در اينجا چوب لباسی و لباس را برداشته و از روی نقشه به نزديکيهای محل to Subway برويد تا درب سفيد رنگی

سمت چپ صحنه ببينيد. وارد شده تا پله سفيد رنگی بالای سقف ببينيد. از رخت آويز برروی آن استفاده کرده تا به طبقه 2 F

برويد. سمت تلويزيون رفته تا چيزی بشنويد. وارد درب سمت چپ تلويزيون شويد و دو دارو و خشاب را از روی ميز برداريد. به

بيرون برگشته و از کنار تلويزيون به بالا حرکت کنيد. وارد درب دودهنه شده و گردو را برداريد. وارد درب ديگر شده، در اين

طبقه يعنی 2 F به بالای صحنه حرکت کرده و به سمت راست برويد. دربی قفل می باشد که نياز به کليدی داريد. همه راه را به

جايی که تلويزيون قرار داشت برگشته و به بالای پله ها برويد. در طبقه 3 F مستقيم به جلو رفته تا درب قفل شده ای با علامت ماه

ببينيد. حالا در عقب، جايی که از پله ها بالا آمديد سمت چپ وارد درب دو دهنه شويد. سگ سرخ شده ای روی ميز نهار خوری

خواهيد ديد. کليد را از روی ميز برداشته و می توانيد سمت ديگر اتاق، دارو و جعبه کمکهای اوليه را برداريد. کليد را به طبقه 2 F

برده و دربی را که بسته بود باز کنيد و وارد شويد. ميله را از روی ديوار برداشته و از درب دو دهنه خارج شويد. اهريمن

دايناسور شکل را کشته و تمام سالن اصلی را دور زده تا درب دو دهنه قهوه ای رنگ چوبی را ببينيد. از سمت راست جلو رفته و

وارد درب آبی رنگ شويد. به انتهای راهرو رفته تا پره چرخانی را ببينيد. وارد درب آبی رنگ سمت چپ شويد. مستقيم به جلو و

سپس سمت راست راه را به جلو ادامه داده و همه دربها را امتحان کنيد تا در جايی يک Beef Jerky و سه خشاب اسلحه دستی

پيدا کنيد. خارج شده و در دو راهی سمت راست وارد درب زرد رنگ شويد تا دو اهريمن را ببينيد. جلوتر وارد درب دو دهنه شويد.

به سمت راست صحنه حرکت کرده و مخلوقات حشره ای شکل را دست بسر کنيد. درب دو دهنه سفيد رنگ را پيدا کرده و وارد

شويد. بازی را ذخيره کرده و روی تخت را بررسی کرده تا وسيله ای را پيدا کنيد. از گردو برروی آن استفاده کنيد تا از داخل آن

Moon Stoon را بدست آوريد. خارج شده و در بالای صحنه از درب قهوه ای کوچک تمام راه را به جايی که تلويزيون قرار

داشت برگرديد و به طبقه 3 F برگرديد. از Moos Stone برروی دربی که در نقشه علامت ماه دارد استفاده کنيد. وارد شده و

محوطه را دور بزنيد تا پلکانی پيدا کنيد. به پايين رفته تا صحنه ای از آمدن رييس غول پيکر بازی ببينيد. هفت الی هشت تير کافی

است و يک اتفاق عجيب می افتد. همه مکانها دوباره مانند قبل برمی گردند. اين ناحيه را خوب گشته تا درب نيمه بازی را ببينيد.

از زير آن عبور کرده و مستقيم بجلو رفته، وارد شويد. آقای Cartland را می بينيد که می خواهد مطلب مهمی را با شما در

ميان بگذارد. پس از اتمام صحنه، بايد به خانه تان برويد. جلوتر، سمت راست وارد درب خاکستری رنگ شده و به جلوی اتاقی که

بليط می فروشند رفته و به جلو برويد. سمت چپ، کنار درب آبی رنگ نقشه را از روی ديوار برداريد. وارد يکی از پله ها شده و

پايين برويد. وارد منطقه Toplatform 1 در بالای صحنه، نقشه سمت راست شويد. به طرف ديوار رفته تا دوباره پلکانی در

ديوار ببينيد. به انتها رفته و داروها و مهمات را برداريد. بازگشته و از پله ها بالا برويد. وارد Platform 2 در سمت راست

صحنه شويد) از روی نقشه پيش برويد(. به جلو رفته و دو ابزار کار را برداشته و از پله ها بازگرديد. بالا رفته و دوباره به سمت

Platform 1 رفته و به بالای پله برويد. به سمت پايين، يعنی Platform 2 برويد. با ابزاری که داريد زنجيرها را باز کرده و

به پايين پله ها برويد. جلوتر، وارد قطار شويد و از درون جعبه، اسلحه را برداريد. از قطار خارج شده و به جايی که وارد اين

محل شديد برگرديد اما به بالای پله ها نرويد. سمت ديگر ديوار، پلکانی ديگر قرار دارد که می توانيد از آن پايين برويد. به بالای

صحنه حرکت کرده و وارد راه to platform 3 شويد. در بالای صحنه، وارد گذرگاه to Bergen Street شده درب را

امتحان کنيد. ناگهان صدای قطار را خواهيد شنيد. به بالا حرکت نکنيد زيرا Game Over می شويد. به پايين صحنه برگشته و به

سرعت از آنجا بالا برويد. صحنه ای از نجات پيدا کردن خود خواهيد ديد. همه راه را برگشته و درب آهنی روبروی قطار را باز

کنيد. مستقيم جلو رفته و به بالای پله ها برويد. از پله های روبروی خود پايين آمده و راه را به جلو ادامه داده و وارد قطار شويد.

همين طور به جلو رفته و اهريمنان را کشته و خشاب ها و داروها را برداريد تا صحنه ای ببينيد که قطارمی ايستد. از قطار خارج

شده و روی ديوار، بازی را ذخيره کنيد. به جلو رفته و وارد درب آبی رنگ شويد. از پله ها پايين رفته و در دوراهی به سمت

راست وارد درب سفيد بزرگ شويد. سمت چپ وارد درب آبی رنگ شويد. در راهرو به سمت چپ رفته و وارد درب آبی رنگ

شويد. دو اهريمن را کشته و راه را ادامه دهيد. وارد درب ديگر شويد. جلوتر وارد درب آبی رنگ در سمت چپ شويد. چکش را از

روی تخت و نقشه را از روی تخته سياه برداريد. وارد درب ديگر در اين اتاق شويد. جلوتر وارد درب آبی شده و به جلو رفته،

بطری سبز رنگ و خشاب و داروها را برداريد. از اين جا خارج شده و برگشته، سمت چپ وارد درب سفيد بزرگ شويد. دو اهريمن حشره ای را کشته و وارد درب شويد. راهروی طولانی را ادامه داده و وارد درب شويد. سمت راست، در دوراهی وارد

درب سفيد شويد. در اينجا دو درب آبی رنگ وجود دارد، وارد درب دوم که دستگاه ذخيره بازی وجود دارد شويد. با دسته قرمز

رنگ بر روی موتور ژنراتور از بطری سبز رنگ استفاده کنيد تا oil filled bottle را بگيريد. از اين درب خارج شده و وارد

درب آبی رنگ اول شويد. در وسط اتاق دستگاهی با چراغ سبز و قرمز خواهيد ديد. به جلوی آن رفته و از بطری برروی آن

استفاده کنيد و سوييچ سمت راست را بزنيد. به سمت چپ اتاق رفته تا راه پلکانی را ببينيد و از آن پايين برويد. سمت چپ و سپس

از پله های سمت راست بالا رفته و وارد درب شويد. از روی پل عبور کرده و تا وارد درب شويد. به داخل آب نپريد، راه را به

سمت چپ ادامه داده تا درب آبی ديگری ببينيد. از پله ها بالا رفته و راه را ادامه داده و وارد درب شويد. آمپول Dryer را

برداشته و برگرديد تا به فاضلاب برسيد. به داخل آب پريده و از طرف ديگر بالا بياييد و وارد درب سفيد شويد. جلو رفته و سمت

چپ وارد درب شويد. داروها را برداشته و بازی را ذخيره کنيد. وارد درب ديگر شده ولی به جلو نرويد زيرا موجوداتی شما را

خواهند کشت. سمت راست درب را نگاه کنيد. پانل کوچکی می بينيد، از Dryer برروی آن استفاده کنيد تا اهريمن مزاحم را برق

بگيرد. از پل عبور کرده و وارد درب شويد. راه را ادامه داده و وارد درب ديگر شويد. سمت چپ رفته و راه را در گوشه ادامه

داده تا راهی به بالای صحنه پيدا کنيد. داخل درب شده و به پايين پله ها برويد. جلوتر، از پله ها بالا رفته وارد درب شويد. از پله

ها بالا رفته و از نردبان نيز بالا برويد. شما خود را در منطقه ای تاريک می بينيد، خانه را دور زده و روی بشکه می توانيد بازی

را ذخيره کنيد. سمت ديگر وارد درب دودهنه سفيد رنگ شويد. داروها را از روی جعبه برداشته و وارد درب شويد. از پله ها بالا

رفته ووارد آخرين درب شويد. به جلو وارد درب سمت چپ، ديوار را می توانيد با ضربات ميله خراب کرده و وسيله ای که مربوط

به خودتان است را برداشته و فعال کنيد. سمت چپ سوراخ را بررسی کرده و به داخل بپريد. جلوتر، ديوار شکسته را بررسی کرده

و داخل شويد. سمت راست به بالای صحنه رفته تا پنجره ای ديده، وارد شويد. درب قهوه ای را باز کرده و سمت راست وارد درب

سفيدی که چراغی در طرف چپ خود دارد شويد. مستقيم جلوتر وارد درب شده و وارد درب روبرويی شويد. خشاب، نقشه و طناب

را برداريد. حالا وارد درب در پايين راهرو شده و آمپول ها را برداريد. دوباره به بالا برگرديد و وارد درب سمت چپ صحنه شويد.

در نقشه به سمت شرق رفته و داخل دربی با چراغ قرمز بالای آن شويد. بالای پله ها خود را به طبقه 5 F برسانيد و در شروع به

سمت غرب رفته و درب قهوه ای را باز کنيد. به بالا وارد درب سفيد شده و سمت چپ داخل درب شويد. شمشير را برداشته خود را

به جايی که از اول وارد درب قهوه ای شديد برسانيد و اين دفعه وارد درب روبرويی شويد. راه را ادامه داده و اهريمنان را کشته و

دربها را امتحان کنيد تا وارد دفتر کار اداره شويد. دو دارو را برداشته و سمت شمال غربی اتاق، Jack را از روی کمد برداريد)

اين وسيله برای آسانسور است(. از اينجا خارج شده و به طبقه 3 F برگرديد و از Jack برروی آسانسور استفاده کنيد. اما اين

وسيله کافی نيست. دوباره از طناب سفيد رنگ برروی آن استفاده کنيد تا به 2 F برسيد. به سمت غرب در قشه درب را باز کنيد و

Beef Jerky را برداريد. داخل درب قهوه ای رنگ شده و درب روبرويی خود را باز کنيد. شير حمام را بررسی کرده تا دوباره

اتفاقی عجيب بيفتد و دروديوارها کثيف و خونی شوند. بار ديگر تمام اين اطراف تغيير کرده است. به جلو وارد درب شده و داخل

درب ديگر شويد. سمت چپ داخل درب شده و پيغام عجيب روی صندلی را بخوانيد. وارد درب ديگر شده تا آقای Vincent را

ملاقات کنيد. پس از صحبت با او از داخل کمد oxydol و دو دارو را برداريد و خارج شويد. در شمال وارد آسانسور شده و به

طبقه 1 F برويد. در نقشه تان به سمت شرق رفته و درب قهوه ای را باز کنيد. خشاب ها را از روی ميز برداشته و به طرف ديگر

به سوی يخچال برويد . Pork Liver را از داخل آن برداشته دوباره به آسانسور برگرديد. سمت غرب وارد درب شويد. پايين

سمت چپ وارد درب شده و دو خشاب و Match Book را برداشته از اينجا خارج شده و راه را به جلو و سپس چپ وارد اتاقی

شويد که قاب عکس بزرگی در درون آن وجود دارد. سه وسيله Match Book و Oxydol و Porkliver را با هم ترکيب ( Combine) کرده و از آن برروی قاب استفاده کنيد تا آن آتش گرفته و دربی نمايان شود. وارد شده و به پايين پله ها برويد. متن

را بخوانيد و سپس داخل درب شويد تا در طبقه 4 F باشيد. همه درب ها را بترتيب رفته تا وارد اتاقی شويد که چراغ مطالعه ای

برروی ميز روشن است. به جلو رفته و يک سکه را از جلوی چراغ برداريد. به سمت چپ اتاق رفته و در سمت چپ تخته سياه از

سکه برروی دستگاه نوشيدنی استفاده کنيد. کليد را بدست آورده از اينجا خارج شده و خود را سريع به آسانسور برسانيد. به طبقه

1 F رفته و درب در سمت غرب اين ناحيه را باز کنيد. اهريمنان مزاحم را کشته و تمام درب ها را بررسی کنيد تا به اتاقی با

ميزهای پر از خون برسيد. نامه روی ميز را خوانده تا هيولاها ناپديد شوند. خود را به محوطه اصلی طبقه 1 F رسانده و به سمت

شمال برويد. اهريمن رفته است و می توانيد وارد درب شويد. به جلو و سپس به سمت راست وارد خيابان شويد. گوشه خيابان را

ادامه داده تا خيابان ديگری در بالای صحنه ببينيد، به آنجا رفته و از پله ها بالا برويد. وارد درب سفيد رنگ شده و تمام درب ها را

بررسی کرده تا خانه خود را پيدا کنيد. وقتی داخل می شويد، Heather پدر خود را کشته می بيند، او به بالای پله ها رفته و قاتل

را می بيند. قاتل کسی نيست بجز Claudia. او برای شما اهريمنی می فرستد که رييس بعدی بازی است. هنگامی که به سمت

شما هجوم آورد با اسلحه Shotgun شليک کرده تا بميرد. به پايين رفته تا Douglas را ببينيد. پس از اتمام صحنه های زيبا،اگر اسلحه های شوت گان را می خواهيد به بيرون از اين اتاق وارد درب سفيد روبرو شده و در جلوی ميز، آنها را برداريد. همه

راه را بيرون به خيابان برگرديد تا داگلاس را ببينيد. او دفترچه و نقشه Silent Hill را به شما می دهد و شما را با ماشين به

محل می رساند. پس از اتمام صحنه، در مسافرخانه Jacks Inn هستيد. بازی را ذخيره کرده و از مسافرخانه خارج شويد.

خيابان هايی مه آلود خواهيد ديد. خود را به بالا سپس سمت، چپ راه را ادامه داده و از جاده مابين منطقه Pete Bowl-o-Rama و Texxon Gas به پايين حرکت کنيد. خود را به بيمارستان رسانده و وارد آنجا شويد. سريع وارد درب روبرويی شده

و نقشه بيمارستان را از روی ميز برداشته و بازی را ذخيره کنيد. به اتاق Visiting رفته و عروسک و کتاب روی ميز را

بررسی کنيد. کتاب را خوانده و از اينجا خارج شويد. با آسانسور به طبقه دوم رفته، کتاب و عروسک را می بينيد. برای درب دو

دهنه کد 4639 را استفاده کنيد. وارد شده، ابتدا به 1 تا M5 رفته و دو پرستار را ازپای درآورده و دارو را برداريد. به اتاق M6 برای حل معما برويد. ساعت شروع به زنگ زدن می کند. ساعت را بررسی کرده، کد روی آنرا برروی کيف در اتاق استفاده کنيد

تا دوربين را بدست آوريد. حالا به جايی که کد را برای درب فعال کرديد رفته و از طريق درب روبرو به بالای پله ها، طبقه سوم

3 F برويد. درب بسته است، به اتاق Woman Room رفته و از داخل کمدی که باز است، Perfume و Nail Polish را

برداريد. با آسانسور به طبقه 1 f برويد. وارد اتاق C4 شده و انتهای اتاق را بررسی کرده تا وسايلی ببينيد که به فلزی چسبيده اند.

از Nailpolish برروی آن استفاده کنيد تا يک کليد بگيريد، اين کليد را در طبقه اول روبروی درب دو دهنه که از آن بيرون می

آييد استفاده کنيد. به پايين پله ها رفته تا به طبقه B1 برسيد و صندلی چرخدار خونی ببينيد. از جلوی آسانسور سبز اسلحه را

برداريد. وارد اتاق Store Room شويد. درون اتاق چراغی شروع به باز و بسته شدن می کند، به بالای اتاق رفته تا برروی

ديوار خون ببينيد. از دوربين عکاسی برروی پشت کمد، نزديک محل خون استفاده کرده تا کدی ديگر بدست آوريد. اين کد در هر

دفعه بازی تغيير می کند. حالا به بالای پله ها برگشته و قبل از رفتن به طبقه سوم، به پشت بام برويد. دو اهريمن را کشته و

خشابها را از روی بشکه ها برداريد. حالا به طبقه سوم برگشته و اول وارد اتاق Store room شويد. دو دارو و Stungun را نيز برداشته و به سمت درب دو دهنه برگرديد. کد را فعال کرده به اتاق S1 رفته و داروها را برداريد. راه را ادامه داده به اتاق

S12 رفته و به تلفن پاسخ دهيد. شخصی به نام Leonard Wolf با شما صحبت کرده و می گويد هر چه سريعتر به طبقه دوم

برگرديد. از اينجا خارج شده و به طبقه دوم برگرديد. روبروی درب M6 ، سمت راست آن، درب جديدی وجود دارد، وارد آن می

شويد. به جلو رفته، درب باز می شود. در اين قسمت بايد سريع عمل کنيد. به سمت چپ و بار ديگر چپ و در مقطع بعدی به

راست و در ديگری به چپ و دوباره چپ و در پايان، سمت راست وارد درب شويد. بار ديگر به راست و جلوتر به سمت راست و

دوباره راست را ادامه داده و وارد درب شويد. سمت چپ به بالا برويد. ناگهان دربها به ترتيب بسته می شوند و شما بدام می افتيد.

دايره ذخيره بازی را بررسی کرده تا شخصی به نام Lisa برروی ديوار ظاهر شده و پس از آن راهی برای رفتن باز شود. به جلو

رفته و وارد درب شويد. از پله ها بالا برويد و در حين بالا رفتن می توانيد مخلوق خونی را برروی ميله ها ببينيد. وارد درب

شويد. بيمارستان تغيير کرده است، نقشه را بررسی کنيد. شما در طبقه سوم می باشيد. وارد اتاق SO3 شده و خشاب ها را

برداشته، بازی را ذخيره کنيد. از اينجا بيرون آمده و درب اتاق Examining Room را باز کنيد تا جسدی آويزان و سطلی پر

از خون زير آن ببينيد. اين جا را بخاطر بسپاريد. حالا وارد سالن Day room شده و از طرف ديگر خارج شويد. اگر داخل اتاق

Store room شويد درب قفل شده و همه جا پر از خون می شود. صبر کنيد همه جا خونی شود سپس خارج شده و سوار

آسانسور شويد. به طبقه دوم رفته و وارد اتاق زنان شويد. از درون سطل آشغال، پلاستيک و داروها را برداريد. از اينجا خارج

شده و درب اتاق مردان را باز کنيد. صدای زنگ خواهيد شنيد. کمد را بررسی کرده تا با شخصی که قصد کتک زدن شما را دارد

صحبت کنيد. پس از صحبت، خارج شده و با آسانسور به طبقه سوم رفته وارد اتاق Examining شويد و پلاستيک را پر از

خون کنيد. دوباره سوار آسانسور شده و به طبقه 33 برويد. داخل کوره را بررسی کنيد تا کليد Cremated key را بيابيد. با

آسانسور به طبقه اول برگرديد. سمت جنوب شرقی درب دودهنه را باز کرده و پرستار در حال دو را از بين ببريد. از طرف ديگر

درب را باز کنيد و وارد اتاق C4 شويد. از پلاستيک خون جلوی ميزی که دو شمع برروی آن قرار دارد استفاده کرده تا راهی

عجيب و خونی باز شود. بازی را ذخيره کرده و به پايين پله ها رفته تا Leonard شروع به حرف زدن کند. رييس را از بين

ببريد. صحنه ای عجيب خواهيد ديد که بيمارستان به حالت اول خود برمی گردد و شما طلسم مثلثی شکل مخصوص را پيدا می کنيد.

وارد اتاق Reception شده و بازی را ذخيره کنيد. از بيمارستان خارج شده و پس از اتمام صحنه به مسافرخانه برگرديد . Vincent به شما می گويد که به پارک Amasment برويد. نقشه تان را نگاه کنيد. فلش در خيابان Nathan Are می باشد.

راه خيابان را ادامه داده تا وارد پارک شويد. پس از اتمام صحنه به جلو رفته و سمت چپ صحنه وارد درب زرد رنگ بزرگ شويد.

به بالا حرکت کرده و اهريمن را دست بسر کنيد و وارد درب سفيد رنگ شويد. اين اتاق را به خوبی دور بزنيد تا صدای افتادن

چيزی را بشنويد. به گوشه اتاق رفته ، جعبه هايی برروی زمين خواهيد ديد. بازی را ذخيره کرده و سمت چپ علامت ذخيره بازی

را خوب نگاه کنيد تا جعبه ای باز ببينيد. از درون آن کليد را برداشته به بيرون برگرديد و به بالا حرکت کنيد. وارد درب قهوه ای چوبی شويد. در مقطع بعدی به جلو رفته و وارد دروازه کوچک شويد. راه را به جلو و سپس چپ از پله ها تا انتها رفته و با

کليدی که از داخل جعبه برداشتيد درب اتاق کنترل قطار را باز کنيد. در داخل اتاق کنترل، سوييچ را بررسی کنيد . Yes را انتخاب

کرده دو دارو را نيز برداريد. دروازه کوچک سمت چپ را باز کرده و راه را از روی ريل ادامه داده تا صحنه ای ببينيد. پس از آن

در صحنه ای ديگر آقای Doaglas روی Cladia نشانه روی می کند. پس از اتمام صحنه به سمت راست رفته و وارد درب

قهوه ای شويد. شما در باغی به نام Borley Haunted Mansion هستيد. راه را ادامه داده و وارد درب دو دهنه قهوه ای،

خانه جن زده شويد. پيغامی به شما خوش آمد می گويد. درب سفيد را باز کنيد. جلوتر وارد درب قهوه ای رنگ شويد. در اين اتاق

جسد فاسد شده شخصی را که روی صندلی حرکت می کند را خواهيد ديد. واقعا تعجب آور است؟ به جلو سمت ديگر اتاق برويد،

ناگهان جسدی به پايين آويزان می شود. جسد جلوی راه شما را گرفته است. به عقب رفته و داخل درب آبی شويد. پس از اتمام

صحبت، جلو رفته و درب را بررسی کنيد. دوباره پس از صحبت، وارد درب شويد. در اين قسمت نور قرمزی دنبال شماست، سريع

راه ها را به جلو رفته و وارد درب شويد. در مقطع بعدی ادامه داده تا از خانه جن زده خارج شويد. در اين جا دو اهريمن را کشته

و بالای صحنه را بررسی کنيد تا راه بازی را پيدا کنيد. به آنجا رفته، در قسمت بعدی مستقيم و سپس به چپ وارد دروازه آهنی

شويد. جلوتر وارد دروازه سفيد رنگ شده، خشاب و داروها را برداريد. اول به سمت چپ رفته و از روی صندلی زنجير را

برداريد. به بالای سکوی نمايش رفته و کفش قرمز را برداشته، از اينجا خارج شويد. جلوتر وارد دروازه سبز آهنی شده مستقيم

راه را به جلو ادامه داده از پله های کوچک بالا برويد. ستون ضخيمی که از آن برای چرخاندن ماشين های پارک استفاده می شود

خواهيد ديد. ستون را بررسی کرده و از زنجير برروی آن استفاده کنيد. دوباره به عقب برگرديد. روبروی پله های کوچک دروازه

سبز رنگی وجود دارد، از زنجير برروی دروازه استفاده کنيد. حالا وارد اتاق کنترل در پشت سرتان شده و سوييچ را فشار دهيد تا

دروازه باز شده و وارد شويد. پس از ديدن صحنه ای که Douglas زخمی روی زمين افتاده، وارد دروازه روبرويتان شويد. اول

وارد درب دو دهنه در سمت راست شويد. دفترچه Douglas را روی صندلی بخوانيد. ماسک چوبی را از روی ميز برداشته و

بازی را ذخيره کنيد. به بيرون برگشته و وارد درب چوبی کوچک شويد. در وسط باغ دو مجسمه انسان خواهيد ديد. از کفش قرمز

برروی سمت راستی و از ماسک برروی سمت چپی استفاده کنيد. وارد درب سمت غرب در باغ شويد. به جلو رفته و وارد درب

سفيد شويد. اطراف محل را خوب بگرديد و وارد دروازه آهنی شويد. مقطع بعدی را بررسی کرده تا اسب های بازی سفيد رنگی

ببينيد. از پله های آن پالا رفته، محوطه شروع به چرخيدن می کند. با ميله به تمام اسب های در حال حرکت ضربه بزنيد تا از

حرکت بايستند. پس از اتمام صحنه، رييس بازی ظاهر می شود. به او تيراندازی کرده و هر وقت به زمين افتاد با لگد به او ضربه

بزنيد تا نابود شود. دروازه را پيدا کرده و از اينجا خارج شويد. به جلو رفته و وارد درب شويد. در قسمت بعدی راهرو را ادامه

داده و از پله ها بالا رفته وارد درب شويد تا Claudia را در کليسا ببينيد. پس از اتمام صحنه اولين کتاب مقدس را در جايی که

Claudia بود برداريد. بازی را ذخيره کرده و سمت چپ وارد درب شويد. دوباره به سمت چپ رفته و نقشه کليسا را از روی

ديوار برداريد. وارد درب روبرويی شده تا صدای گريه بشنويد. کمد را بررسی کرده تا صدايی عجيب از اطراف که با شما صحبت

می کند به گوش برسد. پس از اتمام صحنه نوشته وسط را انتخاب کرده و خارج شويد. بالا سمت چپ وارد درب شويد. در اين اتاق

اهريمن را دست بسر کرده و داخل درب ديگر شويد. اهريمن چاق را کشته و وارد درب شويد. نکته: می توانيد به اتاق بالا برگرديد

و خشاب ها و نوار را از روی ميز برداريد و سپس وارد درب شويد. به جلو رفته و رد پای شخصی که گريه می کند را دنبال کنيد.

به تابلوی بزرگ می رسيد، آنرا بررسی کرده و وارد درب شويد. جلوتر داخل درب ديگر شويد. طبقه ای زير پای خود و

آسانسوری در طرف چپ صحنه می بينيد. فعلاً سوار آسانسور نشويد. راه را به بالا ادامه داده و وارد آخرين درب شده تا داخل

کتابخانه شويد. به پايين صحنه رفته و کتاب مقدس دوم را از روی ميز برداريد. در همين هنگام Vincent وارد کتابخانه اش می

شود و در باره Claudia صحبت می کند. پس از اتمام صحنه، او کتابی به شما می دهد. آنرا خوانده و از کتابخانه خارج شويد.

وارد آسانسور فلزی خونی در همين طبقه شده به پايين می رويد. اول وارد درب روبرويی آسانسور شده و جلوتر مستقيم وارد

درب شويد. کنار جسد روی تخت، کتاب مقدس سوم را برداريد. خارج شده و به سمت راست رفته و درب سفيد را باز کنيد. دو نامه

Stungun و نامه پدر خود Harry mason را خوانده و همه راه را به جايی که آسانسور قرار داشت برگرديد. به سمت بالای

صحنه حرکت کرده تا وارد تنها درب باز در اينجا شويد. مخلوقات حشره ای شکل را دست بسر کرده و وارد آخرين درب شويد.

کمی بجلو رفته وارد درب سمت چپ شويد. از طرف ديگر خارج شده در وسط راهرو دوباره ردپای خونی را دنبال کنيد. سمت

ديوار را بررسی کنيد تا راهی باز شود. وارد درب شويد. روی صندلی کتابی وجود دارد، آنرا باز کرده و کتاب چهارم را برداريد. از

اينجا خارج شده و از درب ديگر نيز خارج شويد. در انتها پايين وارد درب سفيد شده، سمت راست علامت ذخيره بازی، کليد را از

روی ديوار برداريد. درب آخر اتاق را به خاطر بسپاريد زيرا پس از پيدا کردن يک کتاب مقدس ديگر بايد به اينجا بياييد. حالا از

اينجا خارج شده سوار آسانسور شويد. بالا برويد. جايی که سالن اصلی کليسا بود را بخاطر آوريد. در همان اطراف دربی قفل وجود

دارد که با Brass key باز می شود، داخل شويد. جلوتر سمت چپ دو مخلوق را کشته سپس وارد درب سمت راست شويد. در اينجا از نوار برروی ضبط استفاده کنيد. از اينجا خارج شده به درب آخر راهرو رفته و از روی تخت آخرين کتاب را برداشته و آنرا

به جايی که گفتيم ببريد. آنها را بدين صورت برروی درب قرار دهيد. ) دفتر نقاشی روی تخت نيز در مورد قرار دادن شکل ها

توضيح داده است )

Fool= گوشه بالا سمت چپ Moon= گوشه بالا سمت راست

Hanged Man= گوشه پايين سمت چپ High Priestess= گوشه پايين سمت راست

Eye of Night= وسط

بازی را ذخيره کرده و راه را ادامه دهيد. وارد درب دو دهنه شده تا Vincent و Claudia را در حال صحبت ببينيد .Claudia با چاقو Vincent را می کشد. پس از اتمام صحنه به پشت سر Claudia رفته و از گردنبند برروی سوراخ استفاده کنيد. پس از اتمام صحنه، به سمت سوراخ رفته و به پايين بپريد. رييس آخر بازی ظاهر می شود. بجلو رفته و

شليک کنيد. او سر خود را پايين می آورد. به سمت راست او رفته و تند تند به سر او ضربه بزنيد تا نابود شده و صحنه پايانی

بازی را تماشا کنيد. پس از اتمام بازی، Extra New Game و Extra Custom قابل انتخاب هستند .

 

پایان

  • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...