راهنمای قدم به قدم Resident Evil Dead Aim - Resident Evil: Dead Aim - انجمن خانه بازی ها رفتن به مطلب
اطلاعیه
جهت استفاده کامل و دانلود از انجمن ثبت نام کنید. ! به انجمن خانه بازی ها خوش آمدید

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME REMAKE

پست های پیشنهاد شده

راهنمای قدم به قدم Resident Evil Dead Aim | رزیدنت اویل : هدف مرگ

 

قسمت اول

ابتداکمي جلوبرويدووارد درانتهاي راهروشويد،دراين اتاق دودرديگروجوددارد،يکي بازوديگري بسته است وارددرباز شويدومهمات اسلحه ي دستي وگل انرژي زارابرداريدوبه اتاق اصلي برگرديد.ازدرديگراتاق خارج شده تاخودرادرسالن بيابيد.وارددرروبرويتان شويد.اين اتاق هم ماننداتاق قبلي است پس مانندقبل عمل کنيد.اکنون وارداتاق ديگرشده وآيتم هاي اين اتاق رابرداريدوخارج شويد سپس به سالن برگرديدوبه سمت راست برويدووارداتاق شويدوارددربازاين اتاق شويدودرانتهاي راهروکليدونقشه رابرداريدسپس ازاين راهروخارج شويدتااولين زامبي راملاقات کنيداورانابودکنيدوبه سالن برگرديدبه طرف راست برويد.روي دراکشن رافشاردهيدتاازکليدي که لحظاتي قبل دريافت کرده ايداستفاده کنيد.واردشده وبه سمت راست برويدزامبي راکشته ووارد دردودهنه ي چوبي شويداينجاسالن کشتي است،اينجارابه خاطربسپاريد کمي جلوتروارددر دودهنه ي چوبي سپس وارددرسمت چپ شويداتاق رابراي پيداکردن کارت طلايي رنگ جست وجوکنيد،ازدرديگرخارج شده به چپ برويدو وارد درشويدکمي جلوتروارددردودهنه شويدبه چپ رفته ووارد درسمت راست شويد جلوتروقتي به طرف ديگرسالن رسيديد ازکارت طلايي روي دراستفاده کنيد.

به راست رفته وازپله هاپايين برويدمسيررابه طرف راست ادامه دهيدتابه يک پانل باچراغ هاي سبز وقرمزبرسيدآنراچک کنيددرواتاق درطبقه ي دوم بازمي شودبه آن طبقه برويدبهتراست ازسمت چپ شروع کنيدزامبي هارانابودکنيدووارد درسمت راست شويد آيتم هارابرداريد وخارج شويدراهروراادامه داده تاتابه دري درسمت چپ برسيدواردشده کمي جلوترواردراهروي سمت راست شويد آيتم هارابرداشته وخارج شويدوارددرسمت راست شويدسلاح جديدوبقيه ي آيتم هارابرداشته وخارج شويد مسيررابه راست ادامه داده و واردسمت چپ شويداينجااتاق ذخيره است ديگرنيازي به مرکب تايپ نيست بازي راذخيره کنيدخارج شده مسيرراادامه دهيدووارداتاقي که درآن بازاست شويد کارت راازروي تخت برداريدازاتاق خارج شده و وارددرسمت راست شويد اکنون بايدبه سالون اصلي کشتي برگرديدبه طبقه ي اول برويدواز کارت روي پانل استفاده کنيددرهاي طبقه ي اول باز خواهدشد،وارد درسمت چپ شويدکمي جلوترسمت راستان درسفيدي وجودداردواردشده آيتم هارابرداريد وازدرديگر اتاق خارج شويدمسيرراادامه داده سلاح جديدرابرداريدهمه ي راه رابرگشته وازدرسفيدخارج شويدبه سمت راست مسيرخودراانتخواب کنيدآيتم هارابرداشته وبه راهروي چپ برويد.

به چپ برويد و وارد درآهني دودهنه شويداينجا عرشه ي کشتي است مسيرراتارسيدن به يک پانل ادامه دهيدآن راچک کنيدکليدرابرداريدحال ازطرف ديگر عرشه خارج شويدمسيررابدون هيچ انحرافي ادامه دهيد تابه سالن بزرگ کشتي برسيدبه راست رفته و وارد در شويدمسير راادامه دهيدواز درديگر خارج شويد دراين قسمت تنهادرهاي302و305بازاست اين دوراجست وجو کنيدوآيتم هارابرداريدوازدرکناراتاق305خارج شويدپانال راچک کنيدتادرباز شودبه طرف راست پله هابرويد وازدرخارج شويدکمي جلوتروارد درشيشه اي سمت چپ شويدآيتم هارابرداريدوازدرديگرخارج شويد.به سمت راست برويدوازدرآهني کوچک خارج شويدمسيرراتارسيدن به دربازادامه دهيدواردشده آيتم هارابرداريددرحين خارج شدن دمويي مي بينيد.

 

Fong ling

مسيرراادامه داده ووارد درشيشه اي شويدوازدرديگرخارج شويدبه راست برويدو وارددرشويدزامبي هارانابود کرده به سمت راست پله هابرويدوازدرخارج شويدهمچنان به راه رفتن ادامه دهيدوازدربعدي نيزعبورکنيدبه چپ سپس به راست برويددرانتهاي راهرورابازکنيدمسيرخودراادامه دهيدوازدرانتهاي راهروخارج شويدبه چپ برويد ووارد درشويداين راه راادامه دهيدتابه عرشه ي کشتي برسيد.ازدريچه اي که شخصيت مردبازي گرفته بودبر روي دريچه کنارپانال استفاده کنيدصحنه اي خواهيدديد.

 

bruce mcgiven

موجودات راکشته دمويي ديده،به سمت راست برويدوازآسانسوراستفاده کنيدراهروي سمت راست راادامه دهيدووارداولين درشويدراه خودراادامه دهيدوازردربازانتهاي راهروخارج شويدکمي جلوتروارد درسمت راست شويدراهروراادامه داده تابه يک آسانسوربرسيدازآن استفاده کرده وبالابرويدتاخودرادريک محيط دايره اي ببينيدبه چپ برويدو وارداولين درشويدکمي جلوترازدرديگرخارج شويد.به راست برويدآيتم هارابرداريدو وارد درانتهاي راهروشويدازسمت راست حرکت کنيدو واردآزمايشگاه شويدانتهاي اتاق اهرم رابرداريدبه طرف دربرويددموراديده،حالاوقت مبارزه بارييس نيست پس به اوتيراندازي نکنيد،ازضمايشگاه خارج شويد.

 

ازسمت چپ حرکت کنيدوازدرخارج شويدکمي جلوتر وارددرسمت چپ شويدروي جعبه ي چوبي سمت راست کليک کنيدکارت رابرداشته وازدرديگراتاق خارج شويدبه راست برويدوازکارت مذکورروي پانل کناردراستفاده کنيد واردشويد.

 

Fong ling

به انتهاي اتاق برويدوروي پانل کليک کنيداکنون برگرديدوازپله هابالابرويدبه انتهاي اتاق برويدوپانال سمت راست راچک کنيداکنون به طرف دري برويدکه ازآن داخل شديدودرراچک کنيد.دمو.

 

bruce mcgiven

ازدرانتهاي راهروخارج شويدومسيررابه جلوادامه داده.به راست برويدووارد در بزرگ آهني شويد کمي جلوتر ازدر ديگراتاق خارج شويدوارد در روبرويتان شويد واز روي ميز کليد رابرداريد وبازي راذخيره کنيد ازاتاق خارخ شويد وبه چپ برويد،درانتهاي راهرووارد درشويدبه چپ برويد وپانال راچک کنيد ازپله هابالابرويدوسمت راست راه راادامه دهيدسپس وارد درسمت چپ شويدازاولين دري که مشاهده مي کنيد خارج شويدبه وسط اتاق برويد وازدرسمت راست خارج شويد،ازپله هاي سمت راست بالابرويدو وارداتاق سمت چپ شويدبه جلوبرويدو وارد درسمت چپ شويدکتاب رابرداريد.دمو.وارددرسمت راست کوسه ماهي شويدازپله هابالابرويدوازاتاق خارج شويدوارددرسمت راست شويدورييس رانابودکنيد.

 

وارد درشويدونقشه راروي ديوارسمت چپ برداريدو وارد درسمت راست شويدآيتم هارابرداريدوازاتاق خارج شويدبه سمت راست برويد.درانتهاي راهروسمت راست نارنجک اندازرابرداريدو وارد درسمت چپ خارج شويدکمي جلوتر ازپله هاپايين برويدتاخودرادرفاضلاب بيابيد.مستقيم جلوبرويدو وارد دالان سمت راست شويدانتهاي دالان ازپله هاي سمت چپ بالابرويد وارد درروبرويتان شويدوازپله هاي طرف ديگرپايين برويديک چرخش180درجه داشته باشيدسپس مسيرراادامه دهيدوازپله هاي سمت راست بالابرويد.وارد درشويدزامبي هارانابودکنيدوازدرانتهاي راهروخارج شويدمهمات رابرداشته وازپله هاپايين برويدوارددالان شويدبازهم يک چرخش180درجه!مسيررا ادامه دهيد ازپله هاي سمت راست بالابرويدو ازآسانسوراستفاده کنيدازدستگاه استفاده کنيد.دمو

 

Fong ling

وارد راهروي سمت راست شويدآيتم هاونقشه رابرداريدوارد درانتهاي راهروشويدازپله هاپايين برويدو وارددالان فاضلاب شويد180درجه بچرخيداين باروارددالان سمت چپ شويدوخودرابه بالاي پله هاي سمت راست برسانيدکليدراازروي جسدبرداريدحال به نقشه نگاهي بيندازيد وبه اتاق کنترلcontrolroomبرگرديد واردشده وازدستگاه روبرويتان استفاده کنيداکنون دوباره به جايي برگرديدکه جسدبود

وارددرب روبروشويدراهروراادامه داده و وارددرانتهاي راهروشويدازپله هاپايين برويدبه جلوبرويدوازپله هاي مقابل بلابرويدازآسانسوراستفاده کنيدمسيررابه جلوادامه دهيدوارد درشويد.دمو

 

Bruce mcgiven

آيتم هارابرداريد ازاتاق خارج شده ومسيررابه سمت راست ادامه دهيددرانتهاواردراهروي سمت راست شويدزامبي هارانابودکنيدوبه چپ برويدوارد درشماره يR03-06شويدمسيررابه جلوادامه دهيدواردراهروي سمت چپ شويدوازدرشماره يR03-12خارج شويدکمي جلوترزامبي هارانابودکنيدبه راهروي سمت راست برويدازآسانسوراستفاده کنيدبه جلوبرويدتاانتهاي راهروسپس به چپ برويدوواردشماره يR04-05شويدکمي جلوتربه سمت چپ برويدوزامبي هارانابودکنيدوارددرشمارهR04-11شويدکمي جلوتربه سمت راست برويدوانتهاي راهروبه سمت چپ برويدازآسانسوراستفاده کنيدوکارترابرداريداکنون به ابتداي درR04-11برگرديداينبارراهروي سمت چپ راادامه داده انتهاي راهروبه سمت چپ برويدووارددرR04-25شويدبه سمت راست برويددرانتهاي راهروبه چپ برويدوازآسانسوراستفاده کنيدکمي جلوتروارددر روبرويتان شويدجلوتربه سمت چپ برويدووارد درشماره يR05-19شويدمسيررابه جلوادامه دهيددراواسط راه به راست برويدو وارد درانتهاي راهروشويد

 

دراين قسمت رييس دوم راازپادرآوريد.دمو

 

Fong ling

 

قسمت سوم وپاياني

ازدرخارج شويدومسيرتان راروبه جلوادامه دهيدبعدازاولين درسمت چپ يک زباله داني خواهيدديدآنرابرسي کنيدتاواردآن شويدبه راست برويدو وارددرانتهاي راهروشويدرايانه راچک کنيدوخارج شويدبه راست برويدوواردآسانسورشويدمسيرراتاانتهاادامه دهيدو وارددرشويددمو.

 

bruce mcgiven

مسيرراادامه دهيدتابه راهروبرسيدبه سمت چپ برويدووارددرشويدزامبي هارانابودکنيدونقشه وکارت رابرداريدازاتاق خارج شويدبه راست سپس به چپ برويدوواردآسانسورشويدبه طبقه ي سوم برويدبه چپ برويدووارددرانتهاي راهروشويدازروي ميز واکمن رابرداريدبه سمت آسانسور وسپس طبقه ي دوم برويدمسيررابه چپ ادامه داده ووارد راهروي سمت چپ شويدووارددرسمت راست شويدرايانه راچک کنيدتابااستفاده ازواکمن صداي نامه ي صوتي راضبط کنيدحالاراه رابه طرف آسانسوربرگرديدوبه طبقه اول برويدبه راست برويدوروي پانل سمت چپ رافشاردهيدوارد درشويدوازدرديگرخارج شده مسيرراادامه دهيدودرانتهاي راهروازدرديگرخارج شويدووارددومين درازسمت چپ شويد.موجودرانابودکنيد.وارددرشده کليدوسلاح رابرداريدوازدرديگرخارج شويدبه انتهاي راهروبرويدوازدرپانل خارج شويد.

 

ازدرروبرونيزعبورکنيدراه سمت راست رانتخواب کنيدوازدرديگرخارج شده کمي جلوترانتهاي اتاق ازدرخارج شده به راست برويدوازکليدروي درانتهاي راهروعبورکنيدبه چپ برويدوازآسانسوراستفاده کنيدراهروراادامه داده ووارددرشويدکمي جلوترکتاب راازروي صندلي برداريدوچک کنيدازآسانسوراستفاده کنيدآيتم هارابرداشته وخارج شويد.غول رانابودکنيدحالا5دقيقه فرصت داريدازاين مکان خارج شويدمسيرراروبه جلوادامه داده وازدرخارج شويدتاانتهاي اين راهروجلوبرويدوچپ وسپس به راست برويدوواردراهروي سمت چپ شويددرانتهابه چپ برويدوتاانتهابرويدسپس به راست برويدووارددرشويدمسيرراادامه دهيدودرراچک کنيد.شمابايدبه زايده هايي که ازبدن اين موجودبيرون مي آيدشليک کنيدواگرموجودبه شمانزديک شودمي ميريدپس ازمدتي درپشت سرتان باز مي شود.

وارد درشويد،راهروراتاانتهاادامه دهيدو وقتي به انتهاي آن رسيديدراهروي سمت راست راانتخواب کنيد.کمي جلوتربه چپ برويدو وارد درشويدتاانتهاراه رابرويد وروي در کليک کنيد.اين باردفعه ي آخراست که بااين موجودمبارزه مي کنيد.اورانابودکرده ودموي پاياني راتماشا کنيد.

 

منبع : سایت فارسی خانه بازی ها | gameshouse.ir

 

...:::*|||> پــــــایـــــــــان

  • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

راهنمایی و راهیابی کامل بازی { RESIDENT EVIL DEAD AIM } بخش پیش گفتار + چند راهنمایی در بازی

 

بخش اول

 

نکاتی در باره بازی : یک بازی بسیار زیبا ، جذاب ، پیچیده و نه زیاد معمایی برای کسانی که این نوع بازیها را دوست داند و می پسندند .

 

اول اینکه این بازی اولین بازی از مجموعه های اویل می باشد با سبکی متفاوت از سایر اویلها چون همه اویلها از خشکی و از ساختمانهای داخل شهر یا از داخل شهر شروع میشد و در همینجاها هم تمام میشد ولی این بازی از داخل کشتی شروع میشه و داخل جزیره تمام میشه .

 

دوم اینکه بیشتر زامبیهای که میکشید از داخل بدن انها تیر ، مهمات یا قرص های دارویی پایین میافتد که در صورت داشتن جای خالی میتوانید از این مهمات یا ایتم نیز استفاده کنید.

 

سوم اینکه در اینجا اکثر زامبیها تقریبآ تند حرکت کرده و حرکت زیک زاک یا به صورت خمو راست به سمت شما می ایند که شلیک کردن در این مواقع با خطای زیادی همراه است { هدر دادن مهمات } که البته اگر مهمات بینهایت باشد { استفاده از گیم شارک } که مسعله ای ندارد و همچنین در حالت آسان هیچ موردی ندارد ولی در حالت نرمال یا هارد اینطور نیست باید از مهمات یا ایتم های خود به درستی استفاده کنید چون مهمات یا ایتمها سخت گیر میاید یا کم هستند.

 

یک بازی بیسار عالی که روی دموها و همچنین کارکترها خوب کار شده و تو زوق نمیزنه ، این بازی رو میشه گفت از استایل اویل 4 استفاده شده موقعی که با کارکتر LEON در حال دویدن هستید نفس نفس میزد اینجا هم این کارکترها هم همینطورند در دویدن زیاد نفس نفس می افتند

این بازی مثل اویل 4 هست و معمایی چندانی ندارد و بازی کوتاهی است .

 

تجهیزات شما شامل تفنگهایی که میگیرید { شامل 3نوع کلت کمری است که یک از انها صدا خفه کن دارد ، اسلحه وینچستر ، مگنوم ، بازوکای 6تیره ، اسلحه برقی و تفنگ رگباری } که در حالت آسان دونوع کلت و تفنگ وینچستر را دارید ولی بقه را باید بگیرید در مراحل بالاتر همچنین در حالتهای نرمال و هارد تفنگهای شما تقلیل یافته به فقط تفنگ کلت کمری که بقیه تفنگها را در مراحل بالاتر باید بگیرید.

 

این بازی دونفره است یعنی با دو کارکتر میشود این بازی را تا اخر رفت که از ذخیره اخر وقتی بخواهید این ذخیره را لود کنید به شما 2 بار گزینه YES, NO میدهد روی YES دوم اگر کلیک کنید از اول بازی به جای پسر با دختر بازی را شروع میکنید.

 

نکته مهم : منظور از اینکه گفتم این بازی دونفره است : منظور این است که بعضی از جاها را با دختر و بعضی دیگر را با کارکتر پسر راه را تا انتها ادامه میدهید.

 

در این بازی در حالت های آسان ، نرمال یا سخت ممکن است جابه جایی وسایل داشته باشید از کارت یا کلید گرفته تا مهمات بستگی به نحوه بازی و سختی ان دارد.

 

نقشه راهها را بگیرید تا بتوانید راه ها را سریع پیدا کنید تا راه را گم یا گیج نشوید.

 

در ابتدا بعد از زدن استارت گزینه هایی برای شما نشان خواد داد .

 

سمت چپ که گزینه هایی هستند که از نقشه تا چیزهای دیگر را به شما نشان میدهد روی هر کدام از گزینه ها که کلیک کنید میتوانید موارد مود به همان گزینه را پیدا کنید یا کار کنید.

 

در صفحه کناری هم تفنگها و پشت سر انها هم مهمات تفنگها که تا 6 عدد جای خالی برای گرفتن مهمات دارد

 

بعد از ان ایتمهای که از کارت ، کلید ، اسپره خون ،گل سبز و در انتها هم ایتم اسم شما و حالت سلامتی شما را نشان میدهد،

 

یاداوری : این بازی مثل اویلهای دیگر از گل قرمزو زرد و باکس که وسایل را داخل ان میگذارید خبری نیست .

 

داخل بعضی اتاقها موقعی که با کارکتری مرحله را شروع میکنید و با کارکتر دیگر بخواهید ادامه اون راه رو برید به شما اتاقی با دستگاه ذخیره و یک قفسه که دارای خشاب بینهایت برای کلت کمری وجود دارد { در حالت آسان من اینطور دیدم }

 

بعد از زدن استارت روی NEW GAME رفته و سختی بازی را انتخاب و بازی را شروع میکنید.

 

کنترل در بازی :

 

دکمه start صفحه موجودی + رد کردن فیلم یا دمو

دکمه سلکس : نقشه راه اگر بگیرید به شما نشان داده میشود

 

جهت ها : { جهت دسته}

بالا : حرکت بازیکن به سمت جلو

پایین: حرکت بازیکن به سمت عقب

راست : حرکت بازیکن به سمت راست

چپ : حرکت بازیکن به سمت چپ

 

جهت ها : {شوک ها }

شوک سمت چپ به سمت بالا : حرکت بازیکن به سمت جلو

شوک سمت چپ به سمت پایین : حرکت بازیکن به سمت عقب

شوک سمت چپ به سمت راست : حرکت بازیکن به سمت راست

شوک سمت چپ به سمت چپ : حرکت بازیکن به سمت چپ

 

شوک سمت راست به سمت بالا :

شوک سمت راست به سمت پایین : تنظیم نشانه برای شلیک کردن

شوک سمت راست به سمت چپ :

شوک سمت راست به سمت راست :

 

R1 : نشانه روی +شلیک کردن + اوردن نشانه برای شلیک کردن

R2 : بارگذاری سریع & در صورت داشتن مهمات

L 2 + L1 :حالت آماده بودن & وضعیت حمله

 

 

عملکرد دکمه های { دسته در بازی }

 

مثلث : بیرون آمدن از داخل منو

دایره : حالت حمله ، داخل منو انتهاب ایتم

مربع : ________________ بیرون آمدن از داخل منو

ضربدر : گرفتن اشیاه یا تفنگ یا وسایل

 

یاد اوری دوم : مهم : برای اینکه الکی الاف نشوید و بتوانید بازی را تا انتها بروید مثل همین دستوراعملی که در اینجا میخوانید عمل کنید و به سمت دربها و جاهای الکی نروید و بازی را بتوانید راحت تا انتها بروید مگر کسانی که میخواهند کل محوطه را بگردند و کشتار کنند و از هیچ چیز نمیگذرند برای انها دیگر این دستورعمل استفاده نمیشه چون من دیدم یا از این افراد شنیدم که میگن بازی یعنی اینکه کامل همه جا رو پاک سازی کنی و همه چیز رو جارو کنی { اهم از تفنگ ، مهمات و ایتمها } و این بازی حالا حالا هم تمام نشه یعنی یه بازی رو حداقل 1 ماه بازی کنن یعنی اینقدر این بازی رو لفت بدی تا به بینی کی تمام میشه .

 

خب بگذریم برگردیم به راهنمای بازی

 

حداقل 2 یا 3 بار این بازی رو تا انتها بری میتونی جاها رو حفظ کنی یا کجا کارت میگرفتی یا الان به کجا باید بری .

بعد از زدن استارت و دیدن دمو شما در یک راهرو هستید کارکتر پسر و اسم او { بروس } است به جلو رفته داخل درب شوید داخل دربی که باز است شده و و خشاب و گل سبز را گرفته بیرون امده درب اخر را باز خارج شوید در یک سالن بزرگ هستید با تعدادی زیادی زامبی کمه همه بیحرکت روی زمین افتادن نگران نباشید انها فعلا بیدار نمیشوند

 

در دو طرف 2 درب می بینید که دربهایی دو دهنه هستند یک ار انها با کارت باز میشه که راه اصلی شما هم همین راهه و دیگری با کلید که باید اول باز کنید .

 

داخل این سالن از جایی که هستید سمت چپ داخل شیار بعدی داخل درب بروید { به صورت ضربدری } در این اتاق در موقع ورود اگر درست وارد همانجایی که باید بشوید بروید جسد زنی را از سقف اویزان می بینید که این به این معنی است که راه را درست امدید در اینجا گل و خشاب را برداشته و داخل دربی که باز است شده و به جلو رفته روی جسد مردی که روی زمین افتاده کلیک کنید ، کلید و نقشه را برداشته صدایی می شنوید راه را برگردید به سمت سالنی که الان بودید دمویی دیده سریع زامبی را کشته از درب بیرون رفته بغل خود درب دودهنه را با کلیدی که گرفتیت باز کنید و خارج شوید

 

نکته مهم : درب بعدی { دودهنه انتهای سالن } که در این جا هست را به یاد داشته باشید که باید وقتی کارت گرفتید به اینجا برگردید

 

از درب که خارج شدید دمویی دیده اینجا شما را یاد جایی در اویل نمیاره { اویل 1 } فقط به سمت روبرو رفته از درب خارج به جلو بروید و از درب دودهنه بغل خود نیز خارج شوید روی کاناپه یا مبل جسد مردی است و یک کارت وجود دارد این همان کارتی است که شما باید درب سالن را باز کنید وقتی کارت را بردارید زامبیها بیدار شده در سرتا سر این جاها سریع وسایل دیگر را جمع م کشتار را شروع کنید و راه را برگردید به همان سالن که گفتیم روی درب کلیک کرده و درب باز خارج شوید دمویی دیده شما در اینجا اولین بار با دختری به اسم { FONG LING} آشنا میشوید که اوهم مثل شما ماموریتی دارد ، بعد از دمو

 

از پلیکان پایین رفته و روی جعبه یا پنلی که دارای چراغ هایی است کلیک کنید ، دو درب باز میشوند که در دمو به شما نشان داده میشود

 

یاد اوری سوم : منظور از کلیک ها یا کلیک کردن ، همان ضربدر زدن است

 

دو دربی که باز شده در دمو نشان داده میشود، که در نقشه هم میتوانید به بینید اگر نگاه کنید راه ها به جاهایی میخورد که کمی فرق دارند ، از پله ها بالا رفته سمت چپ اولین درب داخل شوید سمت راست به جلو رفته در بیشتر جاها تا انتهای بازی یک نوع کپسول و مهمات جعبه ای می بینید که با شلیک کردن به این ها منفجر شده و به زامبیها صدمه وارد میکنید یا انها را با این وسیله میکشید.

 

به جلو رفته و زامبیها را کشته یک راست به روبروی اتاق 202 رفته و داخل درب شوید گل و فایل را برداشته و زامبی ها را کشته و داخل درب یکی به اخر شوید در اینجا میتوانید بازی را ذخیره کرده مهمات و گلها را گرفته و از درب بعدی خارج شوید به سمت جچلو داخل دربی که باز است شده در اینجا کارت را بگیرید و زامبیها را کشته تمام راه را تا پلیکان یا همان پنلی که چراغ داشت برگشته کارت را روی پنل استفاده کنید حال دموییی دیده دو درب دیگر باز میشود داخل درب جلوی شوید سمت راست داخل درب که شدید اگر درست وارد شده باشید یک درب دو دهنه شیشه ای بغل شماست داخل شده در جلو خشاب کلت و از درب بعدی خارج شوید به انتهای مسیر رفته تعدادی زامبی روی زمین خوابیدن به جلو رفته تفنگ + خشاب را برداشته و بیرون رفته دمویی دیده سریع از درب خارج شوید و به راه خود به سمت جلو ادامه دهید راه را ادامه دهید در جلو راهرویی به سمت راست می بینید داخل راهرو شده و تا انتهای مسیر بروید و داخل درب شوید .

عرشه کشتی

 

در اینجا گل سبز یا شاید اسپره خون باشد که در هردفه در بازی تغیر میکنند و تعدادی زامبی در روبرو هم یک پنل میبینید که کلیدی روی ان است باید کلیک کنید کلید را برداشته دمویی از باز شدن دریچه می بینید که باید داخل این دریچه از شیر فلکه اویل دو { که با ان پل را بالا و پایین میکردید } استفاده شود در سمت دیگر باز یک درب دیگر است که قفل است البته راه را برای شما نزدیک میکند از این درب استفاده کنید و داخل شوید و راه را برگردید به همان راه پله و پنلی که با کارت راه انداختید

 

از درب بعدی که در سمت چپ که در جلوی شماست بغل پنل وارد درب شده به جلو رفته داخل درب بعدی شده و در اینجا تعدادی درب که داخل هرکدام { زامبی ، گل سبز یا خشاب } وجود دارد

 

اول زامبی ها را کشته اگر میخواهید اتاقها را بگردید با خودتان است دوست دارید بگردید .

 

در اتاق 301 یک کلت کمری وجود دارد

 

راهتان از دربی که وارد شدید به سمت انتها رفته سمت چپ بعد به راست داخل درب شوید این راه شماست که بعد باید همین راه را همینطور برگردید به جلو رفته بغل خود پنلی را می بینید روی پنل کلیک کنید درب باز میشود داخل شوید .

حال در اینجا هم باید اول به سمت راست رفت در انتها به سمت چپ وارد درب شوید { بالای پلیکان نباید بروید راهتان همین پایین است }

وقتی از درب خارج شدید درب روبروی خودتان وارد درب شده در اینجا ایتمها را برداشته و از درب یکی به اخر خارج شوید از درب بعدی نیز بگذرید و به جلو بروید سمت راست داخل درب باز شده بشوید ایتمها فایل و شیرفلکه رابرداشته و راه را برگردید دمویی دیده.

 

بازی با دختر FONCLINS

 

باید خود را به عرشه برسانید به جلو رفته دمویی دیده اگر نمیخواهید درگیر شوید داخل درب کوچک بغل خود شوید و زامبیها را دست به سر کرده یا بکشید و از درب اخر خارج شوید بغل میز از درب دودهنه جلوی خود نیز خارج شوید و حال باز زامبیها را دست به سر کرده اول تا انتها راست بعد به سمت چپ داخل درب شوید و از درب بعدی که جلوی شماست بگذرید اینجا هم میدانید چطوری باید رد کرد اول به سمت چپ بعد مستقیم به سمت بالا وارد درب شوید از درب بعدی نیز گذشته و وارد درب بغل پنل شوید مستقیم راه خود را ادامه دهید اگر این درب را باز کرده باشید حال روی عرشه کشتی هستید

 

عرشه کشتی

 

در اینجا بغل چاه مانندی میبینید که بغل ان خشاب است ، روی دریچه کلیک کرده دمویی به بینید حال با بروس باید دو حیوانی که در دمو دیدید بکشید تا دمویی دیگر به بینید.

 

بازی با بروس

 

به جلو رفته بازی را ذخیره و میتوانید مهمات برای کلت بگیرید،جلو رفته و سوار آسانسور شده بعد از پیاده شده بغل خود سمت چپ راهروی فلزی می بینید انتهای راهرو گل سبز وجود دارد ، راه را از سمت چپ ادامه دهید و وارد درب شوید ، راهروی بلندی میبینید راه را همینطور به سمت جلو و از راهرو ها گذشته در جلو صدایی میشنوید در جلو بعدادی زامبی را کشته و از درب خارج شوید باز به راه خود ادامه و در انتها سوار آسانسور شوید.

 

در اینجا سمت راست شما روی دیوار نقشه وجود دارد و در سمت چپ درب دودهنه باید وارد این درب شوید

 

در اینجا انبار مهمات است جعبه هایی روی زمین می بینید در میان یک از جعبه ها کارتی است که باید بگیرید ولی برای یاز کردن این جعبه ها نیاز به اهرم دارید ، راه را ادامه از درب بعدی نیز بگذرید ، این درب را به خاطر داشته باشید

از سمت چپ یا راست فرقی ندارد هردو راه به یکجا میخورند ازز سمت راست بروید بهتر است زامبی را کشته و خشاب را برداریدو بعد به جلو رفته داخل درب شده سمت راست شما دربیست کوچک داخل شوید از پله ها بالا رفته و در انتهای مسیر اهرم را برداشته و فایل را بگیرید و راه را برگردید دمویی دیده.

این غولیست مثل اویل دو تا انتهای مرحله در تعقیب شماست فعلا نمیتوانید اورا بکشید و الکی مهمات را هدر ندهید فقط سریع راه را برگردید سریع به جلو رفته داخل درب شوید در اینجا باید سریع عمل کنید داخل جعبه ها را سریع نگاه کرده و کارت را برداشته سریع از درب خارج شوید از سمت چپ به جلو رفته داخل دربی که پنل دارد شوید روی پنل کلیک کنید تا درب باز شود داخل شوید دمویی دیده

 

بازی با FONG LING

 

به انتهای مسیر رفته یا همین جلو سمت راست از پلیکان پایین بروید فقط سریع عمل کنید چون در اینجا دوموجود غورباغه ای هست اگر نمیخواهید وقتتان هدر شود از پله ها که پایین رفتید جلو سمت راست دستگاهی را می بینید ،، ولی از از پله های انتهای راهرو از پله پایین رفتیددستگاه سمت چپ شماست روی دستگاه کلیک کرده حال سریع تا پنل دستگاه بالا فعال شود به بالای پله ها رفته و به جلو بروید بغل درب روی دستگاه بعدی کلیک کنید تا دمویی از باز شدن درب به بینید به سمت درب رفته درب را باز دمویی دیده .

 

بازی با بروس

 

به سمت جلو رفته و از درب انتهایی خارج شوید و از سمت راست به جلو رفته وارد درب شوید در اینجا موجود را کشته و با خیال راحت بقیه صندوقها را اگر باز نکردید باز کرده وسایل را بردارید در غیر این صورت وارد درب بعدی شوید و دمویی دیده سریع وارد درب شده اسپره خون + کلید را برداشته و فایل را بگیرید و در اینجا میتوانید بازی را ذخیره کنید.

  • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش دوم راهنمایی بازی

 

از درب خارج شوید از سمت چپ یا راست فرقی ندارد راه را ادامه و داخل درب شوید وسط محوطه پشت صندلی ها یک راه پله و یک پنل وجود دارد و در انتها روبروی درب بعدی هم روی زمین گل سبز ، روی پنل کلیک کنید تا دربی باز و از پله ها بالا بروید در جای آشنا هستید نه

حال سمت راست بالا درب دودهنه را می بینید داخل درب شوید درب جلوی خود را باز داخل شوید زامبیها را کشته و ایتمها را جمع از دربی که داخل امدید سومین درب که داخل شیار دو دیوار است و داخل ان زامبی وجود دارد باید با کلید باز شود داخل شوید ، در اینجا از پله ها بالا رفته زامبی را بکشید و در انتها گل سبز را برداشته داخل درب شوید به جلو رفته زامبی را کشته و داخل درب شوید .

 

کابین ناخدا

 

از روی میز در جلو کتاب را برداشته دمویی به بینید حال زامبی را کشته { کسی جز ناخدا نیست } و از روی جسد وی خشاب را گرفته داخل کابینی که زامبی از ان جارج شد رفته و ایتمها را جمع شما در اینجا اسلحه قوی مگنوم را میگیرید حال بیرون امده و روی دیوار یک شمشیر ماهی است نوک ان به سمت دربیست داخل ان درب شوید به جلو رفته زامبیها را کشته و از پله بالا بروید در اینجا زامبی را کشته و خشاب+ گل سبز را گرفته داخل درب شوید دمویی دیده حال تقریبآ 7 دقیقه مهلت دارید اینجا را ترک کنید بعد از دمو سریع از سمت راست از درب کناری خارج شوید دمویی دیده حال در تایم باقی مانده باید سریع این غول را بکشید

 

غول دست دراز

 

کشتن این غول اینطور است در پشت این غول یک زایده وجود دارد که نقطه ضعف اوست با شلیک دقیق میتوانید این غول را از پای در اوریدو دمویی زیبا به بینید یا به وسیله اسلحه رگباری او را به رگبار ببندید تا او را کشته دمویی زیبا به بینید

 

در جزیره

 

دمویی دیده و حال از درب خارج شوید روی دیوار روبروی درب نقشه را برداشته و داخل درب شده و بازی را ذخیره و ایتمها را برداشته از درب خارج شوید از اینجا به بعد کم کم بازی به اتمام میرسد این جزیره اخرین جاست که شما در ان هستید و در همین جا هم بازی تمام میشود.

 

ادامه بازی

 

از درب که خارج شدید به جلو رفته در انتهای مسیر سمت راست تفنگ بازوکا 6 گلوله ای را برداشته و خشاب بعدی را گرفته داخل درب شده به جلو بروید و از پله ها پایین رفتاه داخل اب هستید

 

اینجا گیج کننده است بهتر است طبق گفته ها پیش بروید و وقت خود را تلف نکنید از پله ها که پایین رفتید فقط به سمت روبرو رفته و از گذرگاه سمت راست خارج در جلو از پله های سمت چپ بالا بروید خشاب را برداشته وارد درب شوید ، درب روبرو را نادیده بگیرید و به راه خود ادامه دهید داخل راهرو زامبی ها را کشته و اگر مهماتی از انها افتاد بگیرید و راه خود را ادامه و در انتها وارد درب شوید دوباره به سمت پله ها رفته پایین بروید داخل آب هستید به پشت سر خود برگشته و راه را ادامه دهید و از گذرگاه عبور کرده جلوی خود حیوانی را می بینید میتوانیدبه او شلیک کرده یا از بغل او رد شوید به سمت چپ روبروی خود رفته و از پله ها بالا بروید داخل راهرو زامبی ها را کشته و مهماتی که می افتد را گرفته وداخل درب بعدی شوید.

 

در جلوی خود اگر جای خالی دارید مهمات را گرفته و داخل اب شوید باز به سمت پشت سر خود راه را ادامه دهیدو از بغل حیوان سمت راست از پله ها بالا بروید داخل درب شده در اینجا به جلو رفته سوار آسانسور شده به جلو بروید گل سبز را برداشته و روی کامپیوتر کلیک کرده دمویی به بینید.

 

بازی با FONG LING

 

در جلو خشاب و گل سبز را برداشته حال برگردید چون اگر جلو بروید نوشته ای به شما نشان داده میشود که راه شما اشتباست و باید برگردید از درب خارج شده شما به پایین پله رفته داخل آب هستید به پشت سر خود برگشته و راه را ادامه دهید و داخل گذرگاه سمت چپ شده به جلو رفته زامبیها را دست به سر کنید و از پله ها بالابروید بغل شما جسدی را می بینید که شعی در کنار او در حال چشمک زدن است { کلید است } بغل شما یک درب وجود دارد که بعد باید به اینجا بیایید اینجا را به خاطر داشته باشید

 

راه را برگشته و از پله ها پایین بروید و زامبیها را کشته و از گذرگاه عبور کرده به سمت راست رفته و از پله های سمت راست بالا بروید و درب را با استفاده از کلید باز کنید و داخل شوید روی کامپیوتر کلیک کرده دمویی دیده حال میدانید که به کجا باید بروید { بغل همان جسد که دربی بود } الان باز شده ، در حال رفتن به اینجا زامبیها بیدار شده توجهی نکنید سریع به سمت دربی که میدانید رفته داخل درب شوید. به جلو رفته و از درب بعدی بگذرید در جلو بغل پله خشاب کلت وجود دارد داخل آب شده ، توجه کنید راه را فقط مستقیم به جلو بروید و از گذرگاه عبور کنید و جلوی شما از پله بالا رفته و داخل آسانسور شده راه را ادامه دهید و در انتها وارد درب شده دمویی به بینید.

 

بازی با بروس

 

شما نیز باید به دنبال دختر تا اینجا بروید در جلو شما وارد درب شده در اینجا مهمات و میتوانید بازی را ذخیره کرده از روی دیوار نقشه را برداشته و از درب خارج شوید

یاد اوری : مهم : از اینجا به بعد راه گمراه کننده و گیج کننده است مثل همان که داخل آب انجام دادید فقط داخل دربهایی بروید که پنل انها روشن است و درب باز میشود بقیه دربها بسته هستند.

 

روی دربها هم نوشته وجود دارد طبق گفته عمل کنید راحت این مرحله را رد میکنید .

از درب که خارج شدید به جلو رفته سمت راست بعد به طرف سمت چپ داخل درب شده در اینجا شماره دربهایی که باید بروید را برایتان مینویسم

 

درب اول که باید وارد ان شوید R03-06

درب بعدی R03-12

در اینجا تعدادی حیوان شبیه غورباغه هستند که تند تند بالا پایین یا چپ و راست میکنند و زدن انها با تیر کمی مشکل است ولی باید این کار را انجام دهید تا از شر این حیوانات خلاص شوید اگر نمیخواهیددرگیر شوید سمت راست شما سوار آسانسور شده اینجا را ترک کنید.

 

درب سوم R04-05

درب چهارم که بغل درب گل سبز وجود دارد R04-11

سمت راست بالا سوار آسانسور شوید.

در اینجا روی جسد کلیک کرده یک تفنگ کلت صداخفه کن + فایل و بغل او کارت و همچنین خشاب را برداشته برگردید و از آسانسور استفاده کرده و بعد از پیاده شده داخل درب بعدی شوید R04-25

زامبی های غورباغه ای را کشته و سمت راست سوار آسانسور شده پایین بروید و موجود را کشته وارد درب روبرو شوید R5-13

درب بعدی سمت چپ شماست R05-19

به سمت جلو رفته سمت راست در انتها وارد درب شویددر اینجا شما سالن بزرگی می بینید که جعبه هایی در اینجاست دقت کنید بغل جعبه ها خشاب کلت کمری است حال فقط به سمت روبرو رفته و روی پنل آسانسور کلیک کنید و دمویی به بینید

 

مبارزه با غول

 

این غول دید ضعیفی دارد ولی به محض رویت شما تند تند و سریع به شما چسبیده و با شکم یا دست به شما ضربه میزند با بهترین تفنک به چشم او شلیک کرده تا او را بکشید یا از دست او فرار کرده از راه دور به چشم او شلیک کرده همین طور ادامه دهید تا از شر این موجود خلاص شوید ، بعد از کشتن این غول دمویی دیده

 

بازی با FONG LING

 

به سمت درب رفته داخل شوید میتوانی ایتمها را برداشته و بازی را ذخیره کنید ، از درب بیرون امده داخل راهرو راه را ادامه دهیددر جلو بغل درب دودهنه که آسانسور میباشد و فعلا کار نمیکند یک دریچه زباله می بینید روی ان کلیک کنید به سمت راست داخل درب اخر شوید و روی کامپیوتر کلیک کنید برق وصل میشود و زامبی که در اینجاست به سمت شما می اید که او را نادیده گرفته از درب بیرون رفته سمت راست در انتها آسانسور را می بینید سوار آسانسور شده بعد از پیاده شده به سمت جلو بروید داخل درب شده دمویی به بینید.

 

بازی با بروس

 

شما هم باید به دنبال دختر تا اینجا بیایید به جلو رفته حیوان را کشته اول درب بغل سمت چپ گل های سبز را گرفته داخل درب شوید زامبی ها را کشته و ایتمها را جمع در انتها روی قفسه کارت قرمز را بردارید { این کارت مهم است باید داشته باشید }

خب بیرون از اینجا درب روبرو پنل دارد که با صدا کار میکند { صدای شخصی } درب بعدی آسانسور است و درب انتهایی که در انتها باید به اینجا بیایید و درب را باز کنید که راه اصلی شما از این درب است

 

سوار آسانسور شده طبق گفته عمل کنید اول طبقه 3F را زده در اینجا تعدادی زامبی می بینید که میتوانید همه را بکشید یا از دست انها فرار کرده به سمت چپ رفته داخل درب شوید این درب کارت میخواهد که دارید ، وارد درب شدهاسپره خون را برداشته در جلو روی میز هم ضبط صوت را گرفته برگردید به سمت آسانسور و حال طبقه 2F را انتخاب کنید باز به سمت چپ رفته داخل راهروی سمت چپ بروید و داخل درب سمت راستی شوید و زامبی را کشته بغل شما { درب خروجی } کامپیوتر را می بینید روی ان کلیک کرده تا صدای شخص را ضبط کنید حال راه را برگردید به به آسانسور و طبقه 1F را زده به سمت راست روی پنلی که می بینید کلیک کرده تا صدا شنیده و درب باز شود دمویی کوتاه به بینید درب باز داخل شوید .

 

به سمت چپ به جلو رفته یک زامبی را در اینجا می بینید سریع داخل درب رفته به سمت راست رفته داخل درب شوید دو درب در اینجاست فرقی ندارد از کدام وارد میشوید درب سمت چپ را داخل شده زامبی را نادیده گرفته داخل درب روبرو شده در اینجا تعدادی زنبور مانند به شما حمله میکنند که با شلیک تیر میتوانید انها را کشته یا به سمت درب دوم که پنل ان روشن است بروید و داخل درب شوید به سمت چپ رفته سعی کنید داخل درب شوید دمویی دیده سریع این موجود را کشته تا دمویی دیده .

 

حال داخل همان دربی که در دمو دیدید و بسته شد شوید سمت چپ به داخل اتاق دوم که درش باز است شوید و تفنگ برقی قوی که اخرین تفنگ است را برداشته دمویی دیده سریع زامبیها را کشته و داخل همان دربی که زامبیها از ان بیرون امدند شده و روی جسد کلید را گرفته حال تمام راه را باید برگردید به سمت عقب روی دربی که بغل آسانسور بود که گفتیم راه اصلی شماست اگر یادتان باشد رسیدید کلیک کرده درب باز داخل شوید و به سوی آسانسور رفته داخل شوید کلیک کنتید بعد از پیاده شدن به سمت جلو رفته داخل درب شوید و روی صندلی که می بینید کتاب را برداشته و چند کلیک دیگر بکنید تا دربی باز و دمویی به بینید حال سوار آسانسور شوید وقتی از آسانسور پیاده شدید ایتمها را جمع کرده و بازی را ذخیره کنید اینجا مرحله اخر بازیست

 

مبارزه با غول : زن سفید برق دار

 

داخل درب که شدید دمویی دیده حال باید به وسیله تفنگ برقی قوی به این غول شلیک تا او را بکشید بعد از ان دمویی دیده.

 

بازی با بروس

 

بعد از دیدن دمو FONG LING شما را راهنمایی میکند { درتایمی که دارید } فقط به سمت جلو رفته و روی درب کلیک کنید دمویی دیده این همان غول زن است که می بینید بعد از دیدن دمو اتوماتیک از درب خارج میشوید بعد از ان باز FONG LING به شما میگوید که از کدام راهرو ها بروید تا از این مرحله رد شوید گل جلوی درب را برداشته و راه را ادامه دهید اول روبرو بعد سمت چپ بعد راست بعد باز سمت چپ باز چپ بعد راست داخل درب شوید و به انتهای راه رسیدید روی درب کلیک کنید این درب تایمی است باید غول را معطل کنید تا درب باز شود باید به سرهایی که از بدن غول بیرون می آید شلیک کنید تا هردفه غول به عقب برگردد.

 

نکته مهم یاداوری آخر : اگر اشتباه کنید و غول به شما نزدیک شود با سر یا دست به شما ضربه زده شما GAME OVER میشوید و باید از اول این کارها را انجام دهید { از همین غول }

 

بعد از اینکه غول را معطل کردید دمویی { از باز شدن درب } دیده سریع درب را باز داخل شوید باز FONG LING شما را راهنمایی میکند که به کدام راهرو بروید و در انتها باز از درب خارج و به سمت جلو رفته و روی درب اخر کلیک کنید اینجا اخر مرحله است باید حساب این غول را برسید به سرهایی که از بدن این غول بیرون میزند شلیک کنید تا دمویی انتهای بازی را به بینید.

 

*** {{{ پـــــــایـــــــــان }}} ***

  • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
×
×
  • اضافه کردن...