راهنمای بازی - Dino Crisis 2 - انجمن خانه بازی ها رفتن به مطلب
اطلاعیه
جهت استفاده کامل و دانلود از انجمن ثبت نام کنید. ! به انجمن خانه بازی ها خوش آمدید

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME REMAKE

راهنمای بازی


پست های پیشنهاد شده

سلام به تمام کاربران سایت HORRORGAMES


بعد از اینکه دموی اول پایان یافت روی NEW Game رفته وبعد از آن شما سختی بازی که { نرمال یا سخت } هست را انتخاب میکنید ، دمو هایی خواهید دید بعد از دمو ها شما کنار درب هستید که باید درب را باز کنید و خارج شوید ، کمی به جلو رفته دمویی به بینید ، 3 داینو شما را محاصره کرده شما میتوانید انها را کشته یا سریع از دست انها فرار کنید و به سمت جلو رفته و اولین خون جلوی خود را برداشته سریع از نردبان جلوی خود بالا بروید و راه را ادامه دهید

توجه : در طول بازی انواع دایناسورهای کوچک و بزرگ و پرندگاه به شما حمله میکنند شما باید دقت عمل و سریع باشید و از لوازم خود به خوبی استفاده کنید .

از نردبان بعدی که پایین امدید راه را ادامه دهید و خونهای سر راه را برداشته در انتها وارد درب شوید و دمویی خواهید دید در اینجا شما اول فایلی که روی زمین است را برداشته و بعد وسایل مورد نیاز را خریداری یا تکمیل کرده و در انتها بازی را ذخیره کنید.

بعد از ذخیره بازی در اینجا دو درب وجود دارد یکی بغل خود که فعلا با ان کاری ندارید { قفل است }

به سمت روبرو رفته میتوانید خون را برداشته به جلو رفته و از درب خارج شوید .

حال راه را ادامه داده و داینوهایی که به شما حمله میکنند را کشته و در راه هم خون ها را میتوانید بگیرید و در انتها وارد درب سمت راستی خود شده از نردبان پایین امده داینو ها را کشته و وارد درب روبرویی شوید دمویی خواهید دید .

این داینو بزرگ را نمیتوانید بکشید فقط از دست او فرار کنید و از نردبان بالا بروید و باید خود را به انسوی کانتینرها برسانید سپس دمویی دیگر دیده حال به صورت اتوماتیک وارد درب شده ، سمت چپ شما در انتها روی میز فایل را برداشته و از درب بغل خارج شوید.

در این راهرو دو اتاق وجود دارد که اتاق انتهایی را فقط ریجینا میتواند وارد شود این اتاق را به یاد داشته باشید .

اتاق اولی را داخل شده روی میز جلو فایل را برداشته و کمی جلوتر هم کلیدی را باید بگیرید ، کنار درب دستگاه ذخیره بازی وجود دارد لوازم مورد نیاز را خریداری کنید و از درب خارج شوید داینو ها را کشته به عقب برگشته جایی که داینو بزرگ به شما حمله کرد به جلو رفته ، درب سمت راست کوچک را می بینید وارد شوید به داخل رفته و فایل را برداشته در جلو روی دیوار یک پنل با چراغ قرمز وجود دارد کلیدی که گرفتید را روی پنل استفاده کنید و کارت را برداشته دمویی دیده .

 

 

بازی با REGINA : هدف نجات DYLAN

بعد از دمو شما اتوماتیک از نردبان بالا رفته به سمت روبرو رفته و با کمک دایره درب را باز کنید این دربها را میتوانید با استفاده از چاقوی خود که لیزری می باشد باز کنید.

از درب که خارج شدید بغل خود جسد را برسی و فایل را برداشته به راه خود ادامه دهیدو از درب بعدی خارج شوید داینو هایی که به شما حمله میکنند را کشته و راه را ادامه دهید درب جلوی شما را به یاد داشته باشید فعلا با اینجا کار ندارید به سمت چپ رفته و داخل درب شده و به جلو بروید و سعی کنید از نردبان بالا بروید دمویی خواهید دید .

بعد از دمو شما به پشت سر خود برگشته و از نردبان بالا بروید تا به درب برسید اگر میتوانید این داینو بزرگ را بکشید بهتر است پول خوبی خواهید گرفت اگر نه وارد درب شده و از نردبان بالا رفته داینو ها را کشته و در جلو از نردبان پایین امده دربی خواهید دید که با خزه یا گیاه پوشیده شده را به خاطر داشته باشید اینجا را با دیلون باید بیایید { برای گرفتن باطری باید به اینجا بیایید } ، درب بعدی که جلوتر در سمت راست است را باز کرده داخل شوید فایل را برداشته و وسایل مورد نیاز را بخرید.

مهم : حتما باید اسلحه اتشی با نام { flame launcher } را بخرید اگر پول به قدر کافی ندارید با کشتن داینو ها این پول را جمع کنید .

از درب که بیرون امدید دمویی دیده و بعد از ان اتوماتیک وارد درب شده دمویی دیگر به بینید حال بازی را ذخیره کرده بیرون امده و داینوهایی که به شما حمله می کنند را کشته و از نردبان بالا رفته و از راه را ادامه دهید از طرف دیگر پایین امده و از درب خارج شوید شما باید به عقب برگردید در اینجا اگر داینو بزرگ را کشته باشید با تعدادی داینو پرنده مواجه میشوید کشتن انها کمی سخت است بهتر است فرار کنید و از درب بعدی خارج شوید .

داینو هارا کشته و به جلو بروید و وارد درب سمت چپ شده و در اینجا شما باید تعدادی گل یا گیاه سمی را نابود کنید .

مهم 1 : در اینجا یک بریدگی و یک نردبان وجود دارد اینجا را به خاطر داشته باشید . تا موقعی که ماسک را نگرفته باشید از این منطقه نمیتوانید جلوتر بروید .

مهم 2: اگر تمام گیاهان را نابود کنید بعد از ان هربار که بخواهید از این منطقه بگذرید با داینو های دیگر مواجه شده و باید انها را بکشید اگر یکی از گیاهان سمی را از بین نبرید در طول بازی هربار که از اینجا بگذرید هیچ صدمه ای ندیده و راهت میتوانید از این منطقه بگذرید . در انتها هم وقتی ماسک را گرفتید و به مرحله بالاتر میخواهید بروید باید از اینجا بگذرید این گیاهان سمی را که از بین نبرده باشید را هم از بین ببرید و پول خود را بگیرید چون به این منطقه برنخواهید گشت .

بعد از اینکه گیاهان سمی را با تفنگ { flame launcher } از بین بردید از درب خارج شده و در این جا هم باید همین کار را تکرار کنید و در انتها از درب خارج شوید ، وسایل مورد نیاز را خریداری کنید و بازی را ذخیره کرده از درب پشت منبع بزرگ که می بینید خارج شده به جلو رفته دمویی به بینید.

راه را ادامه دهید و از درب بعدی خارج شوید و راه را ادامه از درب بعدی نیز خارج شوید در اینجا داینو های پرنده به شما حمله میکنند که باید سریع فرار کنید و وارد درب روبروی خود شوید کلید را از زیر پا برداشته و از درب خارج شده و به سمت چپ رفته و داخل درب بعدی شده داینو ها را کشته و از درب بعدی خارج شوید و به انتهای راهرو رفته و با کمک دایره درب را باز کنید ،

پله های بغل خود را بالا رفته و فایل را برداشته و پایین بیایید و به جلو رفته تا یک پنل با تعدادی کلید به بینید ،کلیدی که در اتاق قبل برداشته بودید را اینجا استفاده کنید و دوباره روی دستگاه کلیک کنید و B1 را انتخاب کنید و کلید را برداشته دوباره از همین راه برگشته و به جایی که کلید را گرفته بودید برگردید { به اتاق قبل } و کلید را روی پنل جلوی درب استفاده کنید و دمویی به بینید .

قسمت دوم: بازگشت به کشتی

بازی با DYLAN :هدف پیدا کردن باطری برای کشتی

 

بعد از دیدن دموها شما باید برای کشتی باطری تهیه کنید ، اول وسایل مورد نیاز را خریده و بعد بازی را ذخیره کنید حال از درب خارج شوید و به سمت نردبان رفته بالا بروید به سمت جلو رفته و سمت راست خود داینو ی برگی را می بینید میتوانید او را بکشید یا از دست او فرار کنید و وارد درب شوید یک دانیو برگ دیگر هم در اینجاست بهتر است این داینو را بکشید شما باید به ان سوی نردبان رفته بغل نردبان اخر ابشاری کوچکی می بینید روی ابشار کلیک کرده برگی به روی اب افتاده برگ را دنبال کنید و در انتها کارت را از داخل اب برداشته و به راه خود ادامه و از درب خارج شوید .

مهم : این کار را که میکنید میتوانید جای دقیق کارت را یاد بگیرید که در بازی مجدد میتوانید بدون اینکه روی ابشار کلیک کنیدو برگ را دنبال کنید همانجایی که کارت را پیدا کردید مستقیم همانجا رفته و کارت را بردارید.

از نردبان بالا رفته و داینو ها را کشته و به راه خود ادامه دهید از نردبان بعدی پایین امده و در انتها از درب خارج شوید

وسایل مورد نیاز خود را خریداری کنید و بازی را ذخیره کنید و از درب بغل دستگاه ذخیره خارج شوید ، حال منظورم رو از زنده نگه داشتن یک گیاه سمی فهمیدید که راحت و بدون دردسر تا انتهای مسیر رو رفته و از درب خارج شوید و راه را ادامه از درب بعدی هم خارج شوید و در اینجااز سمت چپ رفته و راه را ادامه دهید داینو ها را کشته و وارد درب شوید اینجا برایتان اشنانیست ؟

در اینجا از دست داینو های پرنده فرار کنید و وارد درب شوید و از نردبان بالا رفته داینو ها را کشته و به دربی که با خزه یا گیاه پوشیده شده رسیده با کمک دایره { چاقو } درب را باز وارد شوید به جلو رفته دمویی به بینید حال باید داینو هایی که می بینید را کشته و به انتهای مسیر رفته و از کارت { FACILITY KEYCARD } روی پنل استفاده درب باز شده وارد شوید به محض خارج شدن از این درب درب اتوماتیک قفل خواهد شد { جای ترس نیست }

نکته مهم : در اینجا شما با تعدادی دریچه کوچک و سه اتاق و دو درب با خزه پوشیده شده و یک داینو کوچک و کارت دزدیده شده مواجع میشوید

اول به سمت جلو راست رفته و در انتهای مسیر وارد درب شده و دریچه کوچک بغل خود را ببندید ، به جلو رفته و فایل را برداشته و درب را از خزه پاک کنید و خارج شویدو دریچه بغل خود را ببندید و به جلو رفته یک اتاق باز با 4 دریچه که فقط دوتای انها سبز هستند را می بینید دریچه ای که باز است را ببندید و دریچه کوچک که بسته است را باز کنید و راه را ادامه دهید و فایل را برداشته و دریچه ای که بغل دستگاه ذخیره می بینید را دست نزنید { نبندید } نباید بسته شود .

درب بغل را از وجود خزه یا گیاه پاک کرده و بازی را ذخیره کنید و از درب خارج شده دربی در انتهای مسیر می بینید سمت چپ روی پنل ان از کارت قبلی استفاده کنید { FACILITY KEYCARD } دمویی دیده حال شما ارام ازکنار به سمت جاو رفته و سعی کنید اخرین دریچه ای که باز است و میدانید کدام است این داینو را به ان سمت راهنمایی کنید تا وارد دریچه شود .

مهم : اگر داینو کوچک وارد بوته ها شد با شلیک تیر میتوانید او را بیرون بیاورید فقط یه کم حوصله و دقت میخواهد .

وقتی که این داینو وارد دریچه شد از درب وارد شده اول دریچه را ببندید و این داینو را به سمت قفسیکه میدانید درب ان باز است راهنمایی بکنید وقتی داینو کوچک وارد این قفس شد دمویی دیده و کارت خود + فایل را گرفته و بازی را ذخیره کنید و از درب خارج به سمت همان درب که میخواستید بروید رفته در اینجا اکنون داینو های کوچک هستند انها را کشته و از کارت روی پنل استفاده و وارد شوید به انتهای اتاق رفته و فایل و باطری را بگیرید و حال باید از تمام راه هایی که به اینجا امدید به سمت کشتی برگردید وقتی وارد کشتی شدید دمویی خواهید دید بعد از دمو شما در جلوی سبکان کشتی هستید کلیک کنید و راه کوتاه با نام { 3RD ENERGY FACILITY } را انتخاب و دمویی دیده حال بازی را ذخیره کنید و از درب بیرون رفته باید از کشتی در برار حملات داینو های دریایی و داینوهای پرنده مواظبت کنید تا کشتی به مقصد برسد .

 

بازی با REGINA :

بازی را ذخیره کرده و مهمات لازم را بخرید از کشتی خارج شده به سمت جلو حرکت کنید و از پل بگذرید .

بهترین تفنگ را آماده کرده و کمی جلوتر داینو های آبی به شما حمله میکنند انها را کشته و به سمت درب بروید و خارج شوید در اینجا هم همینطور است داینو های ابی به شما حمله میکنند در اینجا یک خون وجود دارد ان را برداشته و داخل درب شوید ، در اینجا داینو های پرنده وجود دارند میتوانید سریع به سمت درب رفته و خارج شوید.

به سمت چب رفته و فایل را از بغل جسد برداشته و کنار شما دربی است با پنل که با کارت 3RD ان را باز کنید و داخل شوید به جلو رفته یک قایق بزرگ در اینجا می بینید که یک باکس در میان ان با چراغ چشمک زن نمایان است نمیتوانید ان را باز کنید { اینجا را به خاطر داشته باشید } به سمت جلو حرکت کنید و دایننو ها را کشته تا وارد درب شوید ، از پله ها بالا رفته و در اینجا شما باید کارهایی انجام دهید .

اول دربی که با یک پنل در اینجاست که هم کارت میخواهد { ID CARD }

دوم : کد چهار رقمی که از درون قایق از درون فایل می گیرید .

سوم : کلیدی که باید باکس داخل قایق را باز کند .

داخل همینجا سمت چپ میتوانید کلیدی که باکس قایق را باز میکند را همراه یک فایل پیدا کنید حال بغل دستگاه ذخیره دربی است وارد شوید در اینجا داینو های پرنده وجود دارند سریع به جلو رفته و روی جسدی که می بینید کلیک کرده و { ID CARD } را برداشته و برگردید { از سمت چپ جسد اگر جستجو کنید سریع کارت را به شما میدهد } بعضی مواقه

حال بازی را ذخیره کنید و مهمات لازم را بخرید و به سمت عقب به سمت قایق برگردید و با کلیدی که گرفتید {KEY FOR THE BOX } درب باکس را باز کنید فایل را بخوانید و چهار رقم را به یاد داشته باشید کد ممکن است 5420 باشد . اگر فراموشتان شود عیبی ندارد در منوی اصلی فایلها میتوانید به این کد دسترسی داشته باشید . این کد هردفه تغییر میکند

برگردید به همان اتاقی که دربی با یک پنل بود حال ID کارت را روی درب استفاده کنید و کد چهار رقمی را وارد کنید درب باشده و شما YES را انتخاب کرده به جلو حرکت کرده و از درب رد شده در اینجا به سمت چپ رفته تا پنلی به سه چراغ به بینید چاقوق خود را فعال کنید و روی پنل کلیک کنید و دمویی به بینید حال شما نباید بگذارید که چراغ از حالت چشمک زن خارج شود اگر چراغ قرمز شود { ثابت } باید دوباره از اول این کار را تکرار کنید . سریع با کمک دایره به ان ضربه بزنید همین کار را ادامه تا لامپها بنفش شوند و دمویی دیگر به بینید در دمو به شما نشان میدهد که به کجا بروید از نردبان جلوی خود پایین امده و به سمت جلو حرکت کرده و نردبان بعدی را بالا رفته و اول لباس را از داخل محفظه برداشته بعد فایل را بعد پایین امده روی مانیتور در پایین کلیک کنید دمویی خواهید دید .

مهم : چگونگی کار کرد با این لباس و کشتن داینو های آبی

دکمه ها

دایره : هوای فشرده را با فشار بیرون داده چند ثانیه داینو ها را بیحرکت میشوند و میتوانید انها را بکشید .

R1 + ضربدر یا مربع : شلیک تیر

مثلث : پرش

جهت : همان جهت است

بعد از دیدن دمو شما داینو ها را کشته و به سمت راست رفته و پایین بیایید در اینجا تعدادی خون وجود دارد باید سریع باشید و خود را به پایین ترین سطح رسانیده و داخل دربی که می بینید شویددر اینجا وسایل مورد نیاز را خریداری و بازی را ذخیره کنید در بغل خود اتاقکی می بینید که یک فایل داخل ان است فایل را برداشته شما باید کلید PLUG را پیدا و در اینجا استفاده کنید تا دربی باز شود .

به جلو حرکت کرده و از سمت چپ وارد درب شوید اول سریع اسلحه جدید که گرفتید را جایگزین قبل کنید چون ممکن است یادتان برود این اسلحه قوی بوده و راحت این داینو ها + غول را خواهید کشت .

به سمت جلو حرکت کنید و داینوها را کشته و از مانع جلوی خود پریده { با مثلث } از درب رد شوید در اینجا کمی به جلو رفته بالای سر خود میتوانید کلید PLUG را که بغل جسد است به بینید در جلو شما یک درب و یک اسانسور می بینید که باید اسانسور را برای مواقع ضروری فعال کنید اگر داینو به شما حمله کرد ان را کشته وارد درب شوید و به راهتان ادامه دهید تا به سکویی برسید که با چراغ قرمز مشخص شده و دربی بغل ان است داخل درب نشوید { راه بسته است }

به سمت سکو با چراغ قرمز رفته و روی سکو پریده و همچنان راه را ادامه دهید و داینو هایی که به شما حمله میکنند را کشته و به سمت سکویی که خون روی ان است رفته خون را برداشته و روی سکوی اخر پریده و به سمت بالا حرکت کنید و به سمت سکوی بعدی رفته و در اینجا دمویی می بینید باید پایه سکوی جلویی را هدف قرار داه تا پایه شکسته و سکو به پایین بیاید راه را ادامه دهید و به بالای سکورفته و در انتها وارد درب شوید و در اینجا اول اهرم سمت چپ خود را پایین کشیده تا آسانسور فعال شود ، اگر به پایین بافتید میتوانید با کمک آسانسور بالا بیایید و کارتان را ادامه دهید از مانع جلوی خود پریده و به سمت جلو رفته و به پیش جسد رفته و کلید را بگیرید همانجا ارام پایین امده بغل درب سریع وارد درب شوید و به عقب به اتاقک بغل دستگاه ذخیره برگردید و از کلید روی دستگاه استفاده کنید تا دمویی به بینید ، بازی را ذخیره کنید و همه راه را برگردید به همان سکویی که چراغ قرمز داشت و دربی بغل ان بود اکنون راه باز شده و میتوانید به راه خود ادامه دهید وارد درب بغل سکو شده در اینجا مهمات لازم را بخرید چون باید با یک غول بزرگ دسته پنجه نرم کنید { بجنگید } بازی را ذخیره کرده و از آسانسور استفاده کنید در جلو از موانع پریده { این همان درب هایی است که با کلید باز کردید } کارت را از بغل جسد برداشته و به راه خود ادامه دهید و از آسانسور بعدی استفاده کنید وارد درب شده دمویی به بینید .

 

کشتن غول :

کشتن این غول زیاد سخت نیست دورتا دور شما هم تا بخواهید خون وجود دارد ، فقط بعد از دمو سعی کنید سکوهایی که با چراغ یا لامپ قرمز روشن هستند را دنبال کنید تا به انتهای مسیر برسید هرچه بالاتر بروید میتوانید راحت تر این موجود را بکشید { از دید فضا } بعد از کشتن غول دمویی دیده باید خود را به همان جایی که دمو نشان داده برسانید {درب های انتهای مسیر } به جلو رفته روی پنل درب کلیک کنیدو وارد شوید و YES را انتخاب و از در بیرون امده به جلو حرکت کنید تا دمویی به بینید.

 

 

بازی با DYLAN :

 

 

بعد از دیدن دمو به سمت درب رفته داخل شوید به جلو رفته و داینوها را کشته کنار شما دربی دیگری است سریع داخل شوید و به انتهای مسیر رفته یک داینو بزرگ به سمت شما امده سریع این داینو را بکشید و روی دستگاه ذخیره باید دوتا اسلحه جدید بخرید که باید حتما داشته باشید از اینجا به بعد اسلحه قویتر لازم دارید .اگر پول کافی ندارید با کشتن داینو ها این کار را انجام دهید ، بعد از اینکه اسلحه جدید را گرفتید ان را مسلح کرده و برگردید و از درب خارج شوید و به راه خود ادامه در جلو بغل جسد فایل را برداشته به سمت راست رفته ودرب را از وجود خزه یا گیاه پاک کرده خارج شوید .

به جلو رفته دمویی به بینید بعد از ان به راه خود ادامه و داینو ها را کشته وارد درب شده در اینجا هم داینو ها را کشته وارد درب بعدی شوید ، این مرحله باید تفنگ { CHAINMINE } را داشته باشد به کمک این اسلحه میتوانید سنگها را شکسته و راه خود را باز و میتوانید به داینوهایی که به شما حمله میکنند نیز ضربه بزنید .

با کمک دایره سنگ را شکسته به راه خود ادامه سمت راست خون را برداشته و از سمت چپ به راه خود ادامه دهید و از نردبان بالا بروید کمی به جلو رفته دمویی به بینید با تفنگ { CHAINMINE } انها را زمین گیر و با تفنگ قوی { ANTI TANK RIFLE } به انها شلیک کنید و راه خود را ادامه دهید شما باید از مسیرهایی بروید که با علامت مشخص شدند { این علامت را DAVID برای شما گذاشته }

طرف راست خود به سمت جلو حرکت کرده و داینو ها را کشته و به سمت راست بروید و از نردبان بالا بروید داینو را کشته و سنگ بغل خود را شکسته مستقیم به جلو بروید داینو ها را کشته و از نردبان پایین امده حال سنگ روبرویی را شکسته و جلو بروید و در انتهای مسیر از درب کوچک خارج شوید و وسایل مورد نیاز را خریداری کنید و بازی را ذخیره کنید و از نردبان بالا بروید دمویی دیده .

شما در اینجا باید تک تک از این منطقه بیرون بروید و هوای هم را داشته باشید . دیلون به شما تفنگی میدهد این تفنگ تنها چیزیست که داریدو مهمات ان نامحدود است و در هر بار دوبار شلیک میکند { پشت سر هم }

این اسلحه را فقط با کمک دایره استفاده کنید و موانع و داینو های بزرگ را از میان برداشته به جلو حرکت کنید، دموهایی کوتاه به بینید به اخرین نردبان که رسیدید دمویی خواهید دید ، از نردبان اتوماتیک پایین امده و به جلو حرکت کنید و فایل را برداشته بازی را ذخیره کنید به جلو بروید و دمویی به بینید اکنون شما باید به دو داینو کرکردنی که می بینید شلیک کنید تا هر دو را کشته و مواظب ضربات انها باشید همین کار را ادامه تا در انتها دمو هایی زیبا به بینید .

 

بازی با DYLAN : هدف بدست اوردن ماسک { GAS MASK }

بغل شما دربی است کوچک وارد نشوید راه بسته است باید کلید داشته باشید به سمت عقب رفته و از نردبان بالا بروید و وارد اتاق شده و یک فایل + کلید + خون را برداشته مهمات لازم را بخرید و بازی را ذخیره کنید و از درب خارج شوید داینو های پرنده به شما حمله میکنند سریع به سمت دربی که گفتیم وارد نشوید رفته کنار درب فایل دیگری را گرفته و داخل درب شوید و داینو ها را کشته به سمت درب بعدی رفته و از کلیدی که گرفتید روی درب استفاده کنید و وارد شوید دمویی دیده .

شما سوار تانک هستید

L1 +R1 : جهت هدف را میتوانید تغییر دهید

با ضربدر همزمان هم به داینو شلیک کنید هم راه را باز کنید

با دایره هم میتوانید منورهایی به سمت داینو شلیک کنید که باعث میشود چند ثانیه گیج شود .

بعد از اینکه تانک شما در انتهای مسیر گیر میکند به سمت جلو رفته و { GAS MASK } را برداشته دمویی دیده شما در کشتی هستید .

 

بازی با REGINA :

 

اول وسایل مورد نیاز را خریداری کنید و بعد بازی را ذخیره حال روی سبکان کشتی کلیک کنید و مرحله قبل یعنی { JUNGLE AREA } را انتخاب کنید حال از کشتی بیرون امده به سمت جلو رفته از نردبان بالا بروید به سمت جلو رفته با کمک دایره درب را باز کرده داخل شوید و راه را ادامه دهید و از درب بعدی بگذرید و داینو ها را کشته و از نردبان بعدی بالا رفته و به سمت جلو بروید و وارد درب روبرو شوید و به جلو رفته بغل خود سمت راست باید از نردبان پایین بروید که جلوی نردبان تابلویی قرمز نصب است به پایین رفته و راه را ادامه دهید و از درب گذشته و به جلو بروید و در اینجا بازی را ذخیره کرده و از درب خارج شوید در اینجا داینو ها را کشته و به پله ها برسید به پایین پله ها رفته و داخل درب شده به سمت جلو امده و فایل را از روی دستگاه برداشته برگردید به سمت درب و خارج شوید بالای پله ها دمویی دیده اتو ماتیک به پایین برمیگردید و دمویی دیگر دیده و حال شما در دمو می بینید که چگونه باید به این داینو بزرگ ضربه زد .

دورتا دور شما دستگاه گاز است که فقط دوتای ان کار میکند میتونید با جا خالی دادن و فعال شدن این دستگاه ها سر داینو را گرم کنید و به ان با کمک این دستگاه ها به داینو ضربه بزنید تا دمویی به بینید شما فقط 10 دقیقه وقت دارید باید سریع از شر داینو خلاص شده و موشک را خنثی کنید ،، 6 بار با کمک دستگاه به داینو ضربه بزنید دمویی می بینید پلی را که در دمو دیدید بالا امده سریع به سمت پل رفته و خونها را برداشته و به سمت جلو رفته تا به صفحه کنترلی که می بینید رسیده باید چاقوی خود را فعال کرده و روی صفحه کنترل کلیک کنید دمویی دیده حال مثل قبل عمل کنید و نگذارید لامپها قرمز شوند تا دمویی دیده و راه باز میشود و شما سریع به سمت آسانسور رفته بالا بروید و اول به سمت صفحه کنترل رفته و روی ان کلیک کنید حال به سمت موشک رفته و کلید ان را بزنید تا موشک غیر فعال شده حال راه را برگردید و با آسانسور پایین آمده و به جلو حرکت کنید تا دمویی زیبا به بینید .

شما در منطقه اتش گرفته هستید اول وسایل خود را خریداری کرده و بازی را ذخیره کنید حال به سمت نرده ها رفته و به پایین پله ها بروید و از درب خارج شوید در اینجا داینو ها به شما حمله کرده از قویترین تفنگ استفاده کنید { بازوکا } به سمت درب بعدی رفته و خارج شوید در اینجا هم همینکار را بکنید تا به درب سمت راست خود رسیده خارج شوید دمویی به بینید .

شما اینک باید مواظب دیوید باشید تا دروازه را باز کند و داینو ها را بکشید ، بعد از ان دمویی دیده حال شما باید مواظب دختر باشید تا به سمت دربها رفته و انها را برای شما باز کند داینو ها را کشته و نگذارید به دختر صدمه بزنند از درب اول که گذشتید بعد از رد کردن محیط دایره ای بعد از انکه به دیوار رسیدید دختر اتوماتیک بالای دیوار رفته شما سریع به سمت چپ رفته و از نردبان بالا بروید و داینو ها را بکشید تا به درب بعدی برسید

از درب که رد شدید دمویی دیده شما باید به دنبال دختر بروید به سمت روبرو رفته داینو ها را بکشید و از نردبان جلوی خود بالا رفته به جلو بروید لیزرها فعال شده باید 4 دستگاه که در دوطرف است را غیر فعال کنید تا لیزرها از کار بافتد در هر دوطرف 2تا هست روی پنل هرکدام کلیک کنید تا دستگاه غیر فعال شود داینو ها را نیز بکشید و در انتها از نردبان بالا رفته و روی پنل بغل لیزر کلیک کنید اگر درست کار را انجام داده باشید لیزرها از کار افتاده شما میتوانید به راه خود ادامه در انتها وارد درب شوید .

از درب که رد شدید به سمت جلو رفته فایل را بردارید و از درب اتوماتیک گذشته و از درب بعدی نیز بگذرید و در جلو شما فایل بعدی را بگیرید در اینجا میتوانید بازی را ذخیره کنید و ایتمهای مورد نیاز را خریداری کرده و به راه خود ادامه دهید از دربها گذشته به پایین پلیکان بروید دمویی خواهید دید .

بعد از دمو شما دنبال دختر بروید و از درب که خارج شدید دمویی دیده حال شما فقط باید از دست این داینو خلاص شوید و مواظب باشید او به شما ضربه نزند خونتان زیاد خواهد رفت در جلو دمویی دیده شما از روی پل در حال عبور هستید سریع از روی پل عبور کنید اگر پل خراب شود شما پایین افتاده GAME OVER خواهید شد ،روبروی شما دستگاهی است ان را برسی کنید دمویی دیده حال شما به سمت چپ رفته و در انتها روی دیوار دستگاه را برسی کنید و برگردید و به سمت راست خود رفته تا انتهای مسر بروید و دستگاه بعدی را برسی کنید مواظب ضربات داینو باشید بعد از برسی دستگاه دوم دمویی دیده باید به سمت دستگاه بزرگ برگردید و ان را فعال کنید دمویی دیده بعد از دمو به سمت درب رفته وارد درب شوید و دموی انتهای بازی را تماشا کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...